Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Semerovce

Základné údaje
Ležia v dolinke južnej časti Ipeľskej pahorkatiny a na mokrej nive Štiavnice. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska volútovej a želiezovskej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej, nález dvoch pozlátených prílb z doby sťahovania národov, ďalej slovanské sídlisko z 8. stor. a z doby veľkomoravskej. Písomne je obec doložená v r. 1260 (Zemered), vznikla v chotári obce Horné Semerovce, patrila zemianskym rodinám. V r. 1715 po vypálení a zaplavení obce našli občania záchranu v kamenných pivniciach za kopcom Dobok, kde založili novú osadu. Na pôvodnom mieste ostala len osada Pustá Ves. Začiatkom 19. stor. patrila obec rod. Koháryovcov, neskôr rod. Széchényiovcov, Forgáchovcov a Eszterházyovcov, do 20. stor. tu mala majetky rod. Breunerovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Vzhľadom na prírodné danosti má obec veľmi dobré predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky. V mesiaci septembri sa tu pravidelne konajú oberačkové slávnosti. Barok. kúria pochádza z 1. pol. 18. stor. Kostol sv. Jána Krstiteľa, neoklas. z r. 1780 - 1790 bol prestavaný v r. 1860. Náhrobok z pieskovca, klas., pochádza zo zač. 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť