Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Lamač

Lamaè
Na území mestskej časti Lamača sa vo včasnom stredoveku nachádzali štyri osady. V r. 1241 ich vyplienili Tatári, ktorí sa pokúšali dobyť Bratislavu. Až do zač. 14. stor. zostal lamačský chotár prakticky neobývaný. Po morovej epidémii na zač. 16. stor. sa opäť vyľudnil. Opätovne ho osídlili až chorvátski utečenci pred Turkami okolo r. 1520 a dali obci nový názov odvodený od ťažby kamenia - Lamač. Obec patrila mestu Bratislave a v nasledujúcich troch storočiach bolo hlavným zdrojom obživy jej obyv. predovšetkým poľnohospodárstvo. Na okraji obce sa v júli r. 1866 odohrala posledná veľká bitka Prusko-Rakúskej vojny, počas ktorej boli obyvateľom spôsobené veľké škody. Na sklonku 19. stor. veľká časť lamačských občanov si nachádzala prácu v bratislavských priemyselných podnikoch a na železnici. Napriek tomu si obec udržala prevažne poľnohospodársky charakter až do 2. svet. vojny. Po pripojení k Bratislave v r. 1945 sa pomery v Lamači iba pomaly menili. Až po vybudovaní sídliska v 70. r. 20. stor. získali jeho časti mestský charakter. Vzhľadom na neveľkú rozlohu, mestská časť Lamač poskytuje veľkým investorom iba obmedzené možnosti a tak sa tu rozvíja predovšetkým bytová výstavba a celá škála služieb pre obyvateľstvo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť