Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lipany

Geografia
Lipany ležia v Šarišskom podolí, pri ústí Lipianskeho potoka do Torysy, v nadm. výške okolo 390 m. Chotár v rozsahu 1256 ha sa rozprestiera v nadm. výške od 372 do 656 m. Pokrývajú ho hnedozemné illimerizované, hnedé lesné a nivné karbonátové pôdy. Priemerná ročná teplota je 7,6 °C, priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 591 mm. Rozloha 1265 ha. Turistické lokality v okolí mesta: rekreačno-lyžiarske stredisko Holcija, kaňon v Lipovciach, ruiny stredovekého hradu Kamenica.
História
Jestvovanie sídliska sa predpokladá pred 11. storočím. Najstaršie písomné doklady o chotári pochádzajú z r. 1287. Najstaršia priama správa o Lipanoch a tamojšom rím. kat. kostole pochádza z r. 1312. Škola pôsobila pri farskom kostole. V r. 1427 bolo v mestečku vyše 80 domov roľníkov, remeselníkov a obchodníkov. Lipany boli majetkovou súčasťou hradného panstva Kamenica. Od 15. storočia tu mali šľachtici svoju kúriu. Pravdepodobne v 13. až 14. storočí sa tu udomácnilo konanie týždenného trhu, čo posilnilo hospodárske a spoločenské postavenie mestečka. V r. 1600 tu bolo 105 meštianskych domov, ev. a. v. kostol, fara, škola, špitál, šľachticom patrila kúria, mlyn a píla. Od konca 16. do polovice 18. storočia pôsobila latinská mestská škola (gymnázium). Od 16. storočia sa tu konali 4 jarmoky. V r. 1715 tu hospodárilo 50 domácností, v r. 1720 len 24 meštianskych domácností. V r. 1828 tu bolo 154 domov a 1167 obyvateľov, v r. 1900 1412 obyvateľov. Začiatkom 20. storočia boli Lipany sídlom okresu. R. 1928 odhalený pomník padlým v 1. svetovej vojne. Do polovice 20. storočia každá domácnosť mala svoje rodinné roľníctvo, časť z nich bola remeselníkmi, obchodníkmi a rozličnými živnostníkmi. Od polovice 20. storočia sa rozvíja priemysel, najmä odevnícky, stavebníctvo, autodoprava aj poľnohospodárstvo. Až od polovice 20. storočia vzrástla a rozšírila sa úroveň škôl nielen v odbore stredného všeobecného vzdelávania, ale aj v odbore poľnohospodárstvo. Od 20. storočia sa rozvíja športová činnosť, najmä futbal. V r. 1970 mali 3031 obyvateľov. Lipany majú priznaný štatút mesta.
Demografia
Počet obyvateľov: 6130 (r. 2001). Národnostné zloženie: 5589 slovenská, 452 rómska, 20 česká, 19 ukrajinská, 17 rusínska, 5 poľská, 4 maďarská, 2 ruská, 2 nemecká národnosť, 20 ostatné. Náboženská príslušnosť: 5487 rímskokatolícka, 367 gr. kat., 19 ev. a. v., 15 pravoslávna, 1 reformovaná kresťanská cirkev, 146 bez vyznania. Skončený stupeň školského vzdelania: 1030 základné, 1010 učňovské bez maturity, 379 stredné odborné bez maturity, 385 úplné stredné učňovské, 911 úplné stredné odborné, 349 úplné stredné všeobecné, 363 vysokoškolské. Podiel obyvateľov v produktívnom veku 63,2 %, v poproduktívnom veku 11,4 %. Priemerný vek obyv.: 31,1 rokov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 34,2 % v štátnom podniku, 35,2 % v súkromnom podniku, 3 % v poľnohospodárskom a inom družstve, 4,9 % podnikatelia bez zamestnancov, 3,2 % podnikatelia so zamestnancami. Domový fond: 599 rodinných domov, 108 bytových domov, 11 ostatné budovy.
Kultúra
Rím. kat. kostol sv. Martina z 1. polovice 14. storočia, viackrát stavebne upravovaný a rozširovaný. V interiéri sa nachádzajú cenné umelecké pamiatky zo 14. storočia. Folklórny súbor Šarišská Lipa, tanečný klub Tília (majster SR v plesových choreografiách 2003), ZUŠ. Detský a zmiešaný cirkevný spevácky zbor pri chráme sv. Martina. Klub mládeže. Letná škola remesiel. Turistické informačné centrum. Mestská knižnica (internetové služby). Komunitná nadácia Modrá Torysa (podpora lokálnych projektov na zlepšenie kvality života na hornej Toryse), SITUR, Združenie obcí Hornej Torysy, SKUDOS (skautské hnutie). Športové kluby: ŠK Odeva (futbal), Bike klub Lipany, Kanoe klub, Klub slovenských turistov Mladosť Odeva. Školské a výchovné zariadenia: 2 materské škôlky, 2 ZŠ, Gymnázium, SOU. Poliklinika Medikum s ambulanciami primárneho kontaktu a tromi odbornými ambulanciami, lekárska služba - pohotovosť, 3 lekárne. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, DPS (Dom pokojnej staroby - charitný dom). Ubytovacie zariadenia: hotel Mladosť, turistická ubytovňa Lipa (42 lôžok). Športové a spoločenské podujatia: Kreácie detského folklóru (okresná prehliadka detských folklórnych súborov), Rozprávanie spod košatej lipy (súťaž mestských škôl v prednese prózy), beh do vrchu Na vrchol Minčola, Podminčolská stopa (preteky v behu na lyžiach), Memoriál P. Voľanského v stolnom tenise, Orange Špárova Cross Country (horská cyklistika), vianočné hudobné koncerty, Deň detí a športu. Autobusová a železničná stanica. Mesto je členom Združenia obcí hornej Torysy.
Hospodárstvo
Významné podnikateľské subjekty: dámske a pánske odievanie, farmaceutická výroba, dekorácia porcelánu, výroba plastových tovarov, výroba plast. okien a stavebná výroba.
Zahranièné vzahy
Cezhraničná spolupráca nadviazaná s poľským mestom Piwniczna - Deň Piwnicznej v Lipanoch a Deň Lipian v Piwnicznej (prezentácia kultúrneho bohatstva, ľudových tradícií a remesiel, ochutnávky tradičných jedál, športové aktivity) a spolupráca s farnosťou Birmensdorf (Švajčiarsko).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť