Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brestovany

Základné údaje
Vznikli v roku 1951 zlúčením Veľkých a Malých Brestovian. Brestovany ležia v severozápadnej časti Podunajskej nížiny.

Osídlenie v neolite dokazuje sídlisko vo­lútovej kultúry, v eneolite sídlisko s ka­nelovanou keramikou. Obec Veľké Brestovany sa spomína v Zoborskej listine z r. 1113. Od r. 1280 boli poddanskou dedinou mesta Trnavy. V pečati zo 16. stor. mali vinič a lemeš. V roku 1828 mala obec 57 domov a 412 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom a chovom koní. Malé Bres­tovany vznikli v chotári obce Veľké Brestovany. Prvýkrát sa spomínajú v roku 1520. Obec často menila majiteľov, v 17. stor. patrila Beréniovcom, od 1787 Traunovcom, v 19. stor. Zámojským a v 20. stor. Wielopolským. V roku 1828 mala 36 domov a 257 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a po­vozníctvom.

Horné Lovčice boli osíd­lené už v neolite, archeologické nálezy poukazujú aj na sídlisko eneolitické a na popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec vznikla v chotári obce Lovčice. Nepriamo je doložená v roku 1435. Patrila zemianskym rodinám, r. 1533 Illésházyovcom, Čorbovcom, v 17. stor. Benickovcom a trnavskému konviktu, v 2. pol. 19. stor. bol majer s kaštieľom vo vlastníctve Fould-Springera. R. 1663 ju spustošili Turci, za Rákócziho povstania zač. 18. stor. trikrát vyhorela. R. 1553 mala 19 port, 1720 20 da­ňov­níkov, r. 1828 46 domov a 336 obyva­te­ľov. V Horných Lovčiciach je klasicistický kaštieľ z r. 1820.

V pečati majú sv. Jána Krstiteľa s ba­rán­kom. Dominantami obce sú barokový kostol z r. 1778 a klasicistický kaštieľ z 1. pol. 19. stor., ako aj centrálna baroková kaplnka sv. Martina z r. 1767 s kupolou. Narodil sa tu spisovateľ Jožo Nižňanský (1903 - 1976) spisovateľ a jazykovedec Jozef R. Nižňanský (1924), Ľudmila Gizycká-Zámojská (1829 - 15. 9. 1889), hudobníčka. Zbierka rukopisných tlačených hudobnín a korešpondencie z pozostalosti Ľ. Gizyckej-Zámojskej dokumentuje hudobný život šľachticov a ich spo­ločenské vzťahy k význačným skladateľom 19. stor. V parku kaštieľa má svoj pomník F. Chopin.
M. č.: brestovany, horné lovčice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť