Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišské Podhradie

Základné údaje
Leží v údolí medzi Spišským hradom a Spišskou Kapitulou, ktoré boli 11. 12. 1993 spolu s kostolom Sv. Ducha v Žehre zapísané v kolumbijskej Cartaghene do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
História
Najstaršie osídlenie okolia sa viaže na dobu kamennú. Pravdepodobne v 12. stor. sa rozvíjalo ako podhradie Spišského hradu. V druhej polovici 12. a v 13. stor. mesto dosídlili nemeckí prisťahovalci. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1249. Udelením mestských výsad od kráľa Štefana V. v r. 1271 . sa stalo samostatným mestečkom nezávislým od hradu. Patrilo do Spoločenstva spišských Sasov. Kráľ Žigmund r. 1412 založil mesto Poľsku. R. 1456 dostalo právo každoročného jarmoku a týždenných trhov vo štvrtok. Koncom 17. stor. malo v meste artikuly 16 cechov, najznámejší a najstarší bol cech plátenníkov (1385), súkenníkov a farbiarov. Po návrate z poľského zálohu v r. 1778-1876 sa Spišské Podhradie stalo súčasťou Provincie XVI spišských miest.
Hospodárstvo
V19. stor. tu existovala tehelňa. R. 1894 získalo mesto železničné prepojenie na Košicko-bohumínsku železnicu. Začiatkom 20. stor. pracoval parný mlyn, píla a továreň na zváracie stroje. Mesto bolo sídlom remesiel, obchodu a prirodzené centrum svojho okolia. V r. 1948 sa stala súčasťou Spišského Podhradia Spišská Kapitula, dovtedy samostatné cirkevné mestečko. Od roku 1950 je vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Postupne sa stala cirkevným centrom Spiša, od polovice 13. stor. je sídlom spišského prepoštstva a kapituly. Od roku 1776 je sídlom spišského biskupstva (násilne prerušeného v r. 1950), obnoveného po dlhých rokoch náboženskej totality v roku 1989.

Spišská Kapitula je unikátny urbanisticko-architektonický komplex, najvýznamnejšia stavba je katedrála sv. Martina postavená v r. 1245-1275 v románsko-gotickom slohu, prepoštský palác - dnes biskupský palác, hodinová veža, budova bývalého seminára, budovy kanónií, socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1732, barokové kaplnky na Pažici a Sivej Brade zo 17. a 18. stor. Spišská Kapitula bola a je jedným z najznámejších religióznych centier v Európe. Spolu so Spišským Pohradím bola známa kvalitnými školami. Najstaršie záznamy o jestvovaní kapitulskej školy sú z pol. 13. stor. O mestskej latinskej škole je záznam z r. 1450. Jezuitské gymnázium bolo založené r. 1648, od r. 1671 pokračovalo v Levoči. R. 1815 bol založený kňazský seminár, ktorý po násilnom uzavretí v r. 1949 - 1989, opäť pôsobí ako Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. R. 1819 začala činnosť škola pre učiteľov ľudových škôl a kantorov, prvá svojho druhu v Uhorsku. Časť predmetov sa vyučovala v bernolákovskej slovenčine. Zrušená bola tiež v r. 1949. V meste boli do druhej sv. vojny ľudové školy - slovenská, rím. kat., nemecká evanjelická a židovská. Celému okoliu Spišského Podhradia dominuje Spišský hrad. Patrí k najväčším stredovekým hradom v Európe (4,15 ha). Hrad sa nepriamo spomína už v r. 1209. Do r. 1464 bol kráľovským hradom a potom vystriedal viacerých majiteľov; bol v majetku Zápoľskovcov, po nich Thurzovcov a nakoniec Csákyovcov. Hrad v roku 1780 vyhorel a nebol už viac obývaný. Po rozsiahlom archeologickom výskume v 2. pol. 20. stor. je hrad verejnosti sprístupnený. Umiestnená je v ňom jedna z expozícií Slovenského národného múzea, venovaná dejinám hradu. Samotný hradný objekt je ukážkou stavebných a architektonických prvkov takmer všetkých stavebných slohov od 12. po 18. stor.
Pamätihodnosti
Mesto je bohaté na kultúrnohistorické pamiatky. Ústrednou stavbou je rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie, pôvodne románsky, v 15. stor. prestavaný na gotický. R. 1824 bol zbúraný a miesto neho postavený dnešný klasicistický. Do neho bola prenesená časť pôvodného vybavenia aj bronzová krstiteľnica. V centre námestia Mestský dom a Mariánsky stĺp. Námestie lemujú kostol a kláštor Milosrdných bratov zo 14. stor. Je postavený na mieste stredovekého špitála. Klasicistický ev. kostol zo zač. 19. stor., pôvodne renesančná radnica, synagóga a mnohé zaujímavé gotické, renesančné a klasicistické meštianske domy. V Spišskom Podhradí sa narodili: Šimon Aurelius (16. stor.), humanistický básnik; Jozef Špirko (1896 - 1954), historik; Karol Tibely (1813 - 1970), maliar; Na Spišskej Kapitule pôsobil Benedikt Szöllösi (1608 - 1656), náboženský spisovateľ; Juraj Pálleš (1753 - 833), pedagóg; Jozef Hanula (1863 - 1944), maliar; Anton Húska (1826 - 1882), hudobný skladateľ; Štefan Mišík (1843 - 1919), historik, etnograf; František Skyčák (1899 - 1945), filozof.
Prírodné pamiatky
Vchotári mesta sa nachádzajú štátne prírodné rezervácie Dreveník a Sivá Brada. K chráneným prírodným útvarom patrí: travertínová kopa Sobotisko, Ostrá hora, Zlatá brázda a Jazierko na Pažiti. V blízkosti mesta je jedna z najväčších travertínových kôp na Slovensku - Dreveník. Je národnou prírodnou rezerváciou - 609 m vysoký útvar, s hrúbkou travertínu do 80 m. Vytváral sa od treťohôr. Slovanským obyvateľstvom bol osídlený v 7. - 9. stor. Rastie tu 270 vyšších druhov rastlín. Skalné útvary slúžia horolezcom ako cvičné skaly. Sivá brada má 12 zemitých, uhličitých prameňov, ktoré vytvárajú travertínové kopy.

Súčasťou mesta je niekdajšia samostatná obec Katúň. Cirkevná obec spravuje kostoly - rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie, kostol Milosrdných bratov sv. Jána z Boha, katedrálu sv. Martina. Ev. klasicistický kostol je z r. 1808. Synagóga na námestí je zrenovovaná, slúži na kultúrne a občianske účely.
Školy
Materská škola, 2 základné školy, základná umelecká škola, vysoká škola - Teologický inštitút RK CMBF UK Spišské Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. V meste sú neštátni lekári, 2 lekárne, mestské kultúrne stredisko, mestská knižnica, pošta, mestský športový klub, Centrum voľného času, polícia, aktívny je detský folklórny súbor. Pravidelne sa konajú podujatia: Spišské folklórne slávnosti, medzinárodný festival skupín historického šermu, začiatok a koniec sezóny na Spišskom hrade, 20 km cestný beh okolo Spišského hradu, medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS.
M. č.: katúň, spišské podhradie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť