Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Strážske

Geografia
Mesto leží v Laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 133 m. Niva prechádza smerom na západ do Pozdišovskej pahorkatiny a na sever do južných svahov Humenského pohoria, ktoré sú budované druhohornými horninami. Sú tu bohaté zásoby vápenca. Východná časť chotára je odlesnená. Mestom preteká rieka Laborec. Priemerná ročná teplota dosahuje 8 - 9 °C, priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 600 až 700 mm. Prírodné komplexy v meste a okolí sú chránený park v kaštieľnom areále, vrch Krivoštianka (549 m n. m.), štátna prírodná rezervácia Lužný les, zrúcaniny hradu Brekov. Mesto Strážske je vstupnou bránou Brekova a Zemplínskej šíravy.
História
Pohyb človeka na okolí územia mesta už pred 5000 r. dokladajú vykopávky na Brekovskej bráne. Osídlenie územia mesta je doložené vykopávkami z mladšej a neskorej doby kamennej. Na začiatku doby bronzovej tu žil ľud východoslovenských mohýl, neskoršie nálezy sú z doby rímskej. Najvýznamnejšími predchodcami ranostredovekej osady boli tri slovanské osady a hradisko, doložené nálezmi z 7. - 12. stor. Názov mesta naznačuje, že sídlisko založili strážcovia krajinskej cesty a priľahlého pohraničia z poverenia uhorského kráľa v druhej polovici 11. stor., prípadne v 12. stor. Prvá písomná správa o dedine Ewrmezew (Strážne pole) pochádza z r. 1337. V r. 1773 sa už uvádza Straske. Obec bola majetkovou súčasťou hradného panstva Brekov, od 15. stor. panstva Humenné vo vlastníctve šľachticov Drugethovcov ešte v 17. stor. V 18. stor. patrilo rodine Okolicsányiovcov a časť Szentiványiovcom, neskôr Szirmayovcom. Po zrušení poddanstva sa vlastníkmi rozsiahleho veľkostatku stali Séchényiovci. O slovanskom osídlení Krivoštian pred 11. stor. svedčia archeologické doklady. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1418. Krivošťany boli majetkovou súčasťou panstva Michalovce. Prvý vlak prišiel do Strážskeho v r. 1871. V r. 1943 bola postavená železničná trať Prešov - Strážske. V r. 1968 získalo Strážske štatút mesta. Mesto prijalo erb r. 1978.
Demografia, vývoj
V r. 1600 mala dedina Strážske 50 poddanských domov, kúriu miestnych zemanov, kostol, faru a školu. Bola najväčšou dedinou v okolí. V r. 1690 bolo v obci 45 poddanských domácností. V r. 1828 tu bolo 152 domov s 1153 obyvateľmi, v r. 1900 tu žilo 1039 obyv. a v r. 1970 2885 obyv. Súčasný stav je uvedený na konci informácie o meste. V Krivošťanoch bolo v r. 1600 21 poddanských domov a kúria miestneho zemana, v r. 1828 tu bolo 62 domov a 467 obyv. a v r. 1900 malo 367 obyv. Od r. 1960 sú Krivošťany súčasťou mesta Strážske. Národnostné zloženie obyv. mesta: 4312 obyv. slovenskej, 48 rómskej, 39 českej, 20 rusínskej, 18 ukrajinskej, 3 ruskej, 2 nemeckej a 2 poľskej národnosti. K rímskokatolíckej cirkvi sa hlási 2845 obyv., 974 obyv. sa hlási ku gréckokatolíckej cirkvi, 126 k pravoslávnej, 61 k ev. a. v., 34 k ev. reformovanej, 5 k čs. husitskej a 2 k ev. metodistickej cirkvi. 9 obyv. sa hlási k svedkom Jehovovým a 339 obyv. je bez vyznania. 751 obyv. má len základné vzdelanie, 643 má učňovské bez maturity, 466 stredné odborné bez maturity, 287 úplné stredné učňovské, 841 úplné stredné odborné, 173 úplné stredné všeobecné, 19 vyššie a 247 obyv. má vysokoškolské vzdelanie. Podiel obyv. v produktívnom veku tvorí 61,2 %, v poproduktívnom veku 17,3 %. Priemerný vek obyv. mesta je 35 r. Podiel ekonomicky aktívnych osôb v produktívnom veku je 80,1 %. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva je najviac zastúpené v priemyselnej výrobe (882), v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti (159). V meste je 475 rodinných domov, 28 bytových domov a 7 ostatných budov.
Kultúra, školstvo a šport
Gotický rím. kat. kostol tu bol zaiste už v 13. až 14. stor., avšak písomne je dokumentovaný od 15. stor. Koncom 14., alebo začiatkom 15. stor. bola v obci zriadená farnosť, pri ktorej existovala farská škola, doložená v r. 1485. V druhej polovici 16. a v prvej polovici 17. stor. v ňom pôsobili ev. kazatelia, od konca 17. stor. opäť rímskokatolícki farári. Okolo r. 1821 obec postihlo zemetrasenie, ktoré veľmi poškodilo kostol, takže musel byť zbúraný. Nový farský rím. kat. kostol Nanebovstúpenia Pána je z r. 1840. Gr. kat. kostol Nanebovstúpenia Pána je z r. 1794 s oltárnym triptychom M. Rogovského z r. 1992. Klasicistický kaštieľ nechal postaviť gróf Szécsényi v r. 1901. Pomník padlým v 1. svetovej vojne je z r. 1937. Rím. kat. klasicistická fara bola postavená v r. 1807 - 08. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Krivošťanoch pochádza z r. 1816. Kostol v Krivošťanoch je dokumentovaný od 17. stor. O kultúrne vyžitie občanov sa stará referát kultúry, športu a školstva pri MsÚ, mestská knižnica, krúžok poézie Zrkadlenie, spevácky zbor Rozkvet a mažoretky Flash Dance. V súčasnosti je v meste 1 MŠ, 1 ZŠ, 1 základná umelecká škola, stredné školy všeobecného aj odborného zamerania ako SPŠ dopravná, SOU poľnohospodárske a Stredná škola podnikania. Rozvinula sa športová činnosť, ktorá sa sústreďuje v športových kluboch ŠK Strážske (futbal) a ŠKK Strážske (kolky). V meste istý čas pracovali, alebo žili spisovatelia I. Danilovič a P. Sabolová-Jelinková, herec E. Bindas, umelci J. Hak a M. Rogovský a mnoho ďalších významných osobností. Mesto vydáva noviny Naše mesto.
Infraštruktúra
V meste je centrum voľného času Dúha, obvodné zdravotné stredisko, Domov dôchodcov a sociálnych služieb a Domov sociálnych služieb, kino Chemik. Zo športových zariadení má mesto zimný štadión, futbalový a tenisový areál, atletickú dráhu, kolkáreň, telocvičňu a letné kúpalisko. Ubytovacie zariadenia v meste: ubytovňa Chemik (174 lôžok), ubytovňa MsÚ Strážske (30 lôžok), Domov mládeže pri SOU. Mesto má autobusovú a železničnú stanica.
Hospodárstvo
Na území prevládala stará tradícia mlynárstva a vinárstva. Obyvatelia sa zaoberali aj poľnohosp. a ovocinárstvom, ktoré boli hlavným zamestnaním obyv. až do polovice 20. stor. Aj v chotári obce Krivošťany sa nachádzali vinice. Od r. 1890 bola v prevádzke rafinéria nafty. Od 50. r. 20. stor. základom hospodárskeho života mesta je chemický závod Chemko, ktorý je dnes rozdelený na viac právnych subjektov. Patrí medzi najväčšie chemické firmy v strednej Európe (výrobky anorganickej a organickej chémie). Ďalšie podnikateľské subjekty v meste sú firmy so zameraním na výrobu lepidiel, komplexné dodávky v oblasti automatizácie technologických procesov, projektovo-inžinierska činnosť pre občianske a priemyselné stavby a potravinárstvo.
M. č.: krivošťany, pláne, strážske.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť