Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hažín

Základné údaje
Obec leží na miernej vyvýšenine v severnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 120 m, 8 km od okresného mesta Michalovce. V tamojšom chotári sa nachádzajú stopy slovanského osídlenia z 9. až 10. stor. Hažín zrejme jestvuje už od 9. stor. Pri sídlisku bol postavený kostol pravdepodobne v 12. až 13. stor. Najstarší písomný doklad o dedine je však až z r. 1336. V tom období bolo v obci niekoľko sídlištných celkov, napr. pri kostole a kúrii. Zemepánmi Hažína boli šľachtici z Michaloviec. V r. 1427 bolo v hažínskych sídliskách minimálne 33 poddanských domov. Neskôr poddaných aj domov ubúdalo. V r. 1599 tam bolo 19 poddanských domov a v r. 1715 až 1720 tam hospodárilo 11 poddanských domácností. V r. 1828 bolo v obci 67 domov a 562 obyv. Historickou pamiatkou je grécko-katolícky barokovo klasicistický kostol, postavený v roku 1786, zasvätený nanebovstúpeniu Pána. Pravoslávny veriaci dokončujú nový chrám v centre obce. Obec má poľnohospodársky charakter. V roku 1949 tu vzniklo prvé roľnícke družstvo. Súčasná podoba obce je historického, nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyv. Hažína v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúkalo. V súčasnom období prebieha rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý je využívaný na spoločenské aj rodinné akcie, s perspektívou ďalšieho širšieho využitia, aby sa stal centrom informácií, zábavy i spoločenského života vôbec. Upravuje sa aj športový areál, ktorý bude zabezpečovať športové využitie a hry detí i dorastu, vytvárajúc tak ďalšie spoločenské centrum našej obce. Koncom roka 2004 bol dokončený dom smútku, začali sa práce na výstavbe vodovodu, údržbe miestnych komunikácií, vysádzanie zelene a budovanie oddychových ostrovčekov. Zámerom je pokračovať v separovanom zbere tuhého komunálneho odpadu, pripraviť projekt na kompostovanie, dokončiť likvidáciu divokých skládok v katastri obce, zrealizovať výsadbu zelene na miestnom cintoríne, športovom areáli a pri futbalovom ihrisku. Dokončuje sa rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy na komunitné centrum mladých. Snahou obce je podporiť obnovu ikonostasu gr. kas. kostola, ktorý je historickou pamiatkou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť