Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Halič

Základné údaje
Leží v SZ časti Lučenskej kotliny v doline Tuhárskeho potoka. Chotár tvoria treťohorné íly, piesky, andezity a bazalty. Nerastné suroviny sú kaolinitické íly, andezit, gibbsit a hallyozit. V k. ú. pramení potok Jelšovík. Pri jazere sa našiel fosílny kmeň stromu. Vyskytujú sa tu aj hydrofilné rastliny. V chotári rastú dúbravy (cer) a agátiny. V hradnom lesoparku rastú chránené rastliny ľaliovník tulipánokvetý, magnólia veľkolistá, katalpa bignóniovitá, sofora japonská, gaštan jedlý, tamariška francúzska, mechik stromkovitý, jedľa srienistá, jedľovec kanadský a i. Je tu bohatý výskyt poľnej a lesnej zveri a rýb. Z vtáctva tu žije kôrovník krátkoprstý, kolibiarik spevavý, krakľa belasá, drozd červenkastý a i. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z doby bronzovej a halštatskej, našli sa tu zlaté a strieborné šperky zo 7. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1299, Holuch. Obec vznikla však už asi v 12. storočí pod hradom. Hrad bol po zbúraní obnovený v r. 1612, prestavaný v r. 1762 na renesančný zámok a romanticky upravený v 19. stor. V listine z r. 1688 sa spomína haličské podhradie ako mestečko, úradne potvrdené v r. 1765. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a hrnčiarskou výrobou. Forgáchovská súkenka tu bola v r. 1764, v r. 1832, v ktorej bol nainštalovaný prvý parný stroj. Koncom 18. stor. tu boli manufaktúra na majoliku, papiereň, výrobňa ceruziek, mlyn, Soľný dom (1767) a v 19. stor. cukrovar. Kultúrne pamiatky sú zámok, rím. kat. kostol Nájdenia sv. Kríža z r. 1826 s dvoma vežami od r. 1835 a klas. kaplnka z r. 1843. Na zámku boli vynikajúce kovotepecké práce zo zlata a striebra, vzácne gobelíny, zbierka výrobkov z fajanse, rytina, knižnica, zbierka umeleckých predmetov, rodinná obrazáreň a v kaštieli pod hradom zbierka loveckých trofejí, starých zbraní a viedenského porcelánu. Židovská synagóga bola odkúpená ev. a. v. cirkvou V histórii sa spomína hradná a rím. kat. mestská škola. V druhej polovici 19. stor. tu vo funkcii lekárnika dlhodobo pôsobil svetoznámy maliar Csontváry Kosztka Tivadar. Bývalá budova lekárne Pod červeným krížom stojí dodnes, zatiaľ bez pamätnej tabule. Udržiavajú sa staré tradície dobrovoľného hasičstva od r. 1877 a futbalu. Železničná trať bola zriadená v r. 1906 a zrušená v r. 1973. V obci je kultúrny dom s knižnicou a kinom, ZŠ pre 1. - 9. roč. s MŠ, telocvičňa a futbalové ihrisko. Obecný úrad vydáva občasník Haličské zvesti. Je tu sídlo mikroregiónu Novohradské Podzámčie. Ďalej sa tu nachádza Informačný dom, praktickí lekári, zubný lekár a lekáreň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť