Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Valaliky

Základné údaje
Obec leží v juž. časti Košickej kotliny na pravej strane Hornádu. Odlesnený chotár na treťohorných usadeninách je v záp. časti na terasovej plošine, na vých. sa zvažuje do nivy. Má nivné pôdy a hnedozeme. Vznikli v r. 1961 zlúčením obcí Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých. Bernátovce: obec sa vyčlenila z chotára obce Vyšný Kokšov a listinne je doložená v r. 1454. R. 1630 odviedla taxu 1 zlatý za deviatok, r. 1828 mala 54 domov a 442 obyv. Buzice: Obec sa vyčlenila z chotára obce Kokšov a listinne je doložená v r. 1427. R. 1630 odviedla taxu 40 denárov za deviatok. R. 1828 mala 58 domov a 434 obyv. Košťany: V obci bolo objavené pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Písomne je doložená r. 1418. R. 1427 mala 4 porty, r. 1630 odviedla po pol porty deviatku od gazdov aj od želiarov, r. 1720 mala 3 domácnosti, r. 1828 33 domov a 237 obyv. Od r. 1673 patrila košickému semináru. Obec Všechsvätých je známou archeologickou lokalitou, objavené neolit. sídlisko kultúry s východoslov. lineárnou keramikou, sídlisko bukovohorskej kultúry a črepy potiskej keramiky, eneolit. sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko košťanského typu zo st. doby bronzovej a otomanskej kultúry, sídliská z doby halštatskej, laténskej a rímskej, slovan.-avarské birituálne pohrebisko z 8. - 9. stor., základy román. kostolíka z 12. stor. Písomne je nepriamo doložená v odpise listiny z r. 1248. Vznikla na území staršej obce s názvom Kokšov, na ktorom vznikali deľbou rodových majetkov samostatné obce. R. 1332, kedy sa obec Všechsvätých prvýkrát spomína s týmto názvom, odviedla 9 grošov desiatku, r. 1427 mala 5 port, r. 1630 odviedla 33 denárov deviatku. R. 1828 mala 37 domov a 360 obyv. Všetky obce mali poľnohosp. charakter a v r. 1938 - 1945 boli pripojené k Maďarsku. Kostol rím. kat. neskorobarok. z r. 1786. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Belži. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica. Valalický jarmok. Obecné noviny Valaličan. Dychová hudba Valaličanka. Ženská spevácka skupina Dargovská ruža. Člen mikroregiónu Hornád.
M. č.: Bernátovce, Buzice, Košťany, Všechsvätých.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť