Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mošovce

Základné údaje
Obec sa nachádza v JV časti Turčianskej kotliny v doline potoka Rybník. V chotári obce v lokalite Pod Hájom sa našla sekerka s tuľajkou z mladšej doby bronzovej. Nepriamo je obec doložená k r. 1254 existenciou Malého Mojša (Malý Čepčín). V polovici 16. stor. patrili Mošovce medzi najľudnatejšie dediny v Turci. Pravdepodobne už pred 14. stor. sa v obci konali jarmoky alebo výročné trhy, ktoré sa konali vždy v určitých dňoch v roku a spájali sa so sviatkami. V r. 1370 Ľudovít daroval dedičné richtárstvo Mikulášovi, synovi Hanku. Už pred r. 1560 tu existovala latinská škola, na ktorej učil D. Krman (1685 - 1687). Posledný známy rektor na škole bol J. Kuzmány (1706 - 1708). Škola v obci existuje od 70. r. 18. stor. Od r. 1918 boli v Mošovciach 3 ľudové školy, dvojtriedna ev., jednotriedna katolícka a štátna meštianska škola, dnes základná škola Jána Kollára. Nachádza sa tu aj materská škola. V r. 1957 tu bola zriadená SPTŠ (odbor pestovateľstvo a chovateľstvo) a od r. 1960 Odborné učilište poľnohospodárske. V súčasnosti je tu Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska. Prvé zmienky o ochotníckom divadelnom živote v obci pochádzajú z r. 1867. V r. 1906 vznikla Občianska beseda. Kultúrna činnosť Mošovskej občianskej besedy sa obnovila v r. 1918. Neskôr zanikla, ale jej úlohu prevzala miestna Slovenská remeselnícka jednota spolu s Roľníckym dorastom, Robotníckym dorastom, Sokolom a Jednotou Jána Kollára. Po r. 1945 sa ochotníci predstavovali divadelnými hrami. Pri Osvetovej besede vznikol v r. 1965 divadelný krúžok a v r. 1966 vznikol Spevokol. Na mieste starého kostola bol v r. 1912 - 1913 postavený kostol Najsvätejšej Trojice. Neoklasicistický kostol (ev. a. v.) je z r. 1864, obnovený v r. 1871 a 1928. Rokokovo-klasicistický kaštieľ je z 2. pol. 18. stor., záhradný pavilón bol postavený okolo r. 1800 a mauzóleum je z r. 1911. V mauzóleu je od r. 1983 Múzeum mošovských remesiel. Mošovce sa pýšia viacerými slávnymi rodákmi, pedagógom J. Duchoňom (1596 - 1637), hudobným skladateľom F. Kafendom (1883-1963), básnikom J. Kollárom (1793 - 1852), básnikom M. Institorisom st. (1635 - 1705), básnikom, lit. historikom, kritikom a prekladateľom Š. Krčmérym (1892 - 1955), historikom J. Šikurom (1898 - 1945), a dramatikom J. Tesákom-Mošovským (1545 - 1617). Pôsobil tu básnik E. Láni (1570-1618) a spisovateľ D. Krman (1663-1740). Zo súpisu pred 1. svetovou vojnou je známe, že v Mošovciach bolo 108 obuvníkov, 14 stolárov, 21 krajčírov, 14 výrobcov koží, 12 krajčírov a ďalší remeselníci. Obyvatelia sa prevažne živili poľnohosp., pracovali na veľkostatku, zaoberali sa predajom olejov a šafraníctvom. Obec sa zapojila do SNP a počas oslobodzovacích bojov v r. 1945 utrpela značné škody. Po 2. svetovej vojne na skonfiškovanom Hubajovskom veľkostatku vznikli r. 1948 Štátne majetky, JRD bolo založené r. 1951. V obci sa nachádzal Lesný závod. Je tu pstruhová farma v časti Pod Hájom (od r. 1952) a od r. 1953 tu bola výroba koží a šitie kožuchov a kožušinových doplnkov, ktorá patrila Podniku miestneho priemyslu Turčan Martin.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť