Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Fiľakovo

Základné údaje
Známe mesto s hradom a vyspelým priemyslom. Od okresného mesta je vzdialené 15 km. Miestne časti sú Egreš, Jakubova dolina, Kalajova dolina, Svätá dedina (Szentfali, pôvodne samostatná obec, v r. 1573 ako Zent Falwa) a Urbánka. Fiľakovo leží na styku SZ okraja Cerovej vrchoviny a Lučenskej kotliny na nive a terase Beliny. Chotár tvoria treťohorné pieskovce a ílovce, z ktorých vystupujú bazalty. Vyskytujú sa tu nerastné suroviny bazalt, andezit, lejárske piesky a troskové lávy. Nachádza sa tu minerálny prameň, šťavica. Fytogeograficky patrí do panónskej oblasti Matranskej, darí sa tu najmä suchomilným kvetinám. Rastú tu vzácne chránené rastliny ľan chlpatý hladkastý, na Slovensku vzácny štrkáč (Rhinatus rumelica), rumenica piesočná, poniklec lúčny, maklúvy a i. V miestnom parku rastie platan javorolistý, sofora, ginkgo, pajazmín a i. Hradný kopec a Červená skala sú zvyškami dvoch maarov (bývalého kráteru, či kráteru nerozvinutej sopky) so sopečnými bombami. Zo živočíchov sú bežné obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. Paleontológovia našli zuby mamutov, kostry jaskynných medveďov a hyen ale aj zuby žralokov. Archeologické nálezy svedčia o osídlení v eneolite. Našlo sa kostrové pohrebisko z doby sťahovania národov a včasnoslovanské žiarové pohrebisko vo Svätej dedine (Szentfali). Hrad a panstvo sú známe od 13. stor., prvé písomné zmienky o hrade sú z r. 1242 (castrum Philek), z r. 1246 (Filek) a o osade s mýtom v podhradí z r. 1255. Hrad bol pôvodne kráľovský, od 15. stor. ho vlastnili magnátske rody Bebekovci, Perényiovci, neskôr Koháryovci a Coburgovci. Ako mestečko sa uvádza od r. 1423. V r. 1554 - 1593 hrad i mesto vlastnili Turci, kedy bolo sídlom fiľakovského sandžaku. Hrad bol zničený Tökölym v r. 1682. Historický erb mesta má tvar štítu v ktorom je umiestnenom kopec, z neho vyrastá palma a nad ňou je listová koruna. Pochádza z roku 1722. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., ovocinárstvom, chovom dobytka a cechovými remeslami napr. cechy zbrojárov a zámočníkov z r. 1636, čižmárov, krajčírov, tkáčov a i. Od 20. stor. sa zamestnávali v priemysle (v smaltovni a v tehelni).

Vmeste je rím. kat. farnosť od r. 1262. V r. 1470 sa tu usadili Františkáni, kláštor pochádza z r. 1513. Kostol a kláštor boli vypálené, kostol bol obnovený ako kostol Nanebovzatia Panny Márie v r. 1726, v kláštore Františkánov je vzácna knižnica rukopisov, starých máp, prvotlačí a hudobnín. Gvardiánom kláštora je Mgr. Ladislav Baláž - Stanislav. Nachádza sa tu socha sv. Urbana z r. 1796. Mesto má staré školské tradície, ev. šľachtická škola je zo 16. stor., gymnázium zo 17. stor. Zbývajúce pamätihodnosti sú klas. kúria z 18. stor., klas. kaštieľ z r. 1826, pomníky padlým, pomník štrajku robotníkov v r. 1936. Dobrovoľný hasičský zbor (z r. 1894). V meste je kultúrny dom, Mestské múzeum s etnografickými zbierkami a zbierkami z hradu a mestská knižnica. Evanjelická cirkev a. v. má len modlitebňu. Židovská Synagóga bola zbúraná. V r. 2002 bol postavený nový reformovaný kostol.

Výchovno-vzdelávací proces v meste v súčasnosti zabezpečujú 2 MŠ, 4 základné školy, 2 stredné odborné učilištia, stredné odborné školy a gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. O umelecký rozvoj nadaných detí sa stará základná umelecká škola. Mesto má dávne divadelné tradície. Pôsobí tu Dom Matice slovenskej, spevokol, verejná knižnica, stále kino, 2 kultúrne domy, dom mládeže a múzeum. Pre športové vyžitie sú k dispozícii 4 telocvične, 1 štadión a 2 futbalové ihriská. Zdravotnú starostlivosť pre občanov zabezpečuje samostatná klinika, 3 lekárne, 13 ambulancií praktického lekára a 10 ambulancií lekára špecialistu. Okrem toho sú v meste 2 komerčné banky, 1 poisťovňa, 1 penzión a colnica. Priemysel, bývalý chýrny Kovosmalt, je v útlme. V športových tradíciách pokračuje futbalový klub FTC Fiľakovo, ktorý kedysi patril medzi najlepšie mužstvá na Slovensku a rozšírené je tu zápasníctvo. Narodili sa tu aj niektorí olympionici. V okolí sú veľké možnosti turistiky. V meste je vybudovaný verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizácia pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu. Dĺžka miestnych komunikácií činí 46 km. V meste je 12 autobusových zastávok 1 železničná zastávka a železničná stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť