Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Humenné

Geografia
Mesto Humenné leží v Humenskej kotline pod sútokom riek Laborec a Cirocha, obklopené krásnou a majestátnou prírodou hôr Východných Karpát, sopečného pohoria Vihorlat, Nízkych Beskýd a Humenských vrchov v nadmorskej výške 157 m. Katastrálne územie mesta s rozlohou 2867 ha sa nachádza v teplej vlhkej oblasti mierneho pásma. Povrch chotára je v strednej a južnej časti rovinatý v severnej mierne zvlnený. Geologické zloženie; flyšové súvrstvia (pieskovce, zlepence), bradlové pásmo, druhohorné vápence a štvrtohorné štrky, piesky a hliny. V chotári sú nivné, illimerizované a hnedé lesné pôdy. Lesný porast tvoria dreviny, z ktorých najväčšie zastúpenie má buk, hrab, dub, v lužných lesoch v údoliach riek topoľ a vŕby,

Medzi botanicky najcennejšie územia patrí Národná prírodná rezervácia Humenský Sokol s rozlohou 241,5 ha s veľmi bohatou teplomilnou vegetáciou a s výskytom viacerých reliktných rastlinných druhov. Rozsiahle lesy a luky sú domovom množstva živočíšnych druhov, z ktorých mnohé sú vzácne a chránené. Z vtáčej ríše tu žije napr. volavka popolavá, bocian čierny, rybárik obyčajný, viacero druhov vodného vtáctva, sovy a dravce, z cicavcov jeleň, srnec, diviak, líška, zajac, netopiere. Množstvom druhov sú zastúpené plazy, ryby a hmyz. Priemerná ročná teplota je 9 °C. Ročný úhrn zrážok dosahuje 650 až 850 mm.

Rekreačné zázemie mesta: NPR Humenský Sokol (náučný prírodovedno-ochranársky chodník), prímestská rekreačná oblasť pri rieke Laborec (kúpanie a slnenie), prímestský rekreačný areál Hubková (nenáročné pešie a cyklistické vychádzky).
História
Archeologický nález slovanskej keramiky, písomné správy a názov dosvedčujú osídlenie od 7. až 8. storočia. Mesto patrilo k najstarším v hornom Zemplíne.

Prvý písomný doklad pochádza z roku 1317. Od 14. storočia sa humenské domácností venovali nielen tradičnému roľníctvu, ale aj remeselnej výrobe ako kováči, krajčíri a pod., prípadne obchodovaniu, a to aj v Poľsku. Niektoré rodiny sa venovali vinohradníctvu, iné hrnčiarstvu. Katolícky kostol jestvoval zaiste pred 14. storočím, avšak písomne je dokumentovaný od 14. storočia. Zasvätený bol sv. Petrovi a trval do polovice 18. storočia. V 15. storočí postavili kostol pre františkánov.

V roku 1600 malo sídlisko 35 meštianskych domov, kaštieľ a hospodárske budovy šľachticov Drugethovcov, asi tri kúrie drobných zemanov, mýtnicu patriacu Drugethovcom, farský kostol, faru, školu a bývalý kostol s kláštorom františkánov. Pri farskom kostole pôsobila škola, ktorú rozvinuli františkáni, evanjelici a v 17. storočí aj jezuiti. Z rozhodnutia Drugethovcov v desaťročiach okolo roku 1600 v kostole pôsobili ev. kazatelia. Od roku 1317 a ešte v 17. storočí patrilo Humenné Drugethovcom. Z ich rozhodnutia bolo od 15. storočia Humenné sídlom rozsiahleho panstva, predtým patriaceho k hradu Brekov. Bolo to najväčšie feudálne panstvo na slovenskom území. Drugethovci si dali postaviť v Humennom kaštieľ, ktorý po stavebných úpravách trvá doteraz. V 15. storočí z rozhodnutia uhorského kráľa v Humennom pôsobil colný úrad. Na základe miestneho trhu sa Humenné od 14. storočia vyvíjalo ako mestečko, od 17. storočia sa tu konali aj dva jarmoky. Od 15. storočia používalo mestečko vlastný erb. Okolo roku 1569 využívali mešťania právo skladu. Okolo roku 1623 tu existovalo okolo 130 meštianskych aj zemianskych domácností. V období okolo rokov 1715-1720 tu bolo postupne 47 a 35 domácností. V roku 1828 tu bolo 364 domov s 2666 obyvateľmi. V 18. storočí boli zemepánmi mesta šľachtici Csákyovci, v 19. storočí Andrássyovci. V 18. storočí tu bol soľný sklad, v 19. storočí súčasne tri vodné mlyny aj liehovar.

V roku 1876 sa Humenné stalo mestom so zriadeným magistrátom. V rokoch 1878 až 1913 tu pôsobila trojročná mestská rezbárska škola. Od roku 1889 poskytovala vzdelanie obchodná škola, od roku 1937 obchodná akadémia. Od roku 1886 pôsobila tlačiareň. V roku 1907 postavili Andrássyovci elektráreň. V 50. r. 20. stor. vybudovaný podnik Chemlon Humenné, rozsiahla bytová výstavba a rozvoj stredného odborného školstva.

Od r. 1960 súčasťou Humenného sú aj Kudlovce, o ktorých je najstaršia správa z roku 1451. V súčasnosti má priznaný štatút mesta.
Kultúra
Rím. kat farský kostol Všetkých Svätých zo 14. stor. gr. kat. barok. -klas. kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky z r. 1717. Bývalý kláštor a kostol františkánov pôvodne z 15. stor. Renesančný kaštieľ vybudovaný Drugethovcami v 1. pol. 17. stor., štvorkrídlová poschodová stavba s ústredným dvorcom a polkruhovými arkádami na prízemí, v 18. a 19. stor. interiérové zmeny, v súčasnosti expozícia Vihorlatského múzea. Skanzen (14 obytných a hospodárskych objektov východokarpatskej oblasti), drevený kostolík sv. archanjela Michala - NKP z 18. stor. Park mieru s pamiatkovo chránenými stromami. V auguste 2001 dobudované centrálne námestie so zónami oddychu a spoločenskými aktivitami (pešia zóna so zvukovou a svetelnou vodnou plochou, pódium na verejné vystúpenia). Vihorlatské múzeum (Námestie slobody 1, umelecko-historická expozícia-bytová kultúra šľachty, prírodovedná expozícia, stála výstava Z dejín Rómov na Slovensku, galerijná sieň O. Dubaya). Socha dobrého vojaka Švejka stojí na želez. stanici.

Školské zariadenia: 14 materských škôl, 12 ZŠ (1 cirkevné a 2 špeciálne), Základná umelecká škola (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor), Gymnázium arm. gen. L. Svobodu (4- a 8-ročné štúdium), Cirkevné gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, SPŠ chemická a potravinárska, Stredná zdravotnícka škola, Obchodná akadémia, Združená stredná škola hotelových služieb, Dievčenská odborná škola, Združená stredná škola, SOU stavebné, SOU služieb, Akadémia vzdelávania, Centrum voľného času Dúha. Vihorlatské osvetové stredisko (vernisáže fotografických a výtvarných diel), Vihorlatská knižnica, Klub mladých mesta Humenné. Mestské kultúrne stredisko (tanečný súbor Ester, dievčenský súbor scénického tanca Fortuna, tanečná škola Grácia, folklórny súbor Kalina, divadelný súbor Samé ucho). Vihorlatská knižnica. Humenská televízia.

Ubytovacie zariadenia: hotely Karpatia (70 lôžok) a Chemes (108 lôžok), turistická ubytovňa Secon (150 lôžok), penzión Albína (5 lôžok), Domov mládeže (123 lôžok). Športové zariadenia: zimný štadión (krytá hala s kapacitou 3000 miest), tenisový areál (11 kurtov) spravuje 1. Tenisový klub Humenné , Relax Club, mestské kúpalisko (krytý bazén, detský bazén). V meste je organizovaných 35 športových klubov, ktoré zastrešujú 33 druhov športov. Občianske združenie Informačné centrum mladých Humenné (podpora, rozvoj a poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých). Charitatívno-sociálne centrum Humenné. Charitatívna služba v rodinách Humenné. Denné detské sanatórium Humenné. Autobusová a železničná stanica.
Hospodárstvo
Humenné je dôležitým železničným a cestným uzlom, Okrem priameho vlakového spojenia v rámci Slovenska (Košice, Prešov, Bratislava). Humenné má aj medzinárodné vlakové spojenie: Praha, Budapešť, Sanok, Mesto je strediskom priemyslu, obchodu, školstva a služieb, V ekonomike dominuje priemysel chemický, potravinársky, odevný, strojársky, stavebníctvo, Významné hospodárske subjekty sú: Nylstar Slovakia a. s., Rhodia Industrial Yarns Slovakia a. s., Chemes a. s., Tytex Slovakia spol. s. r. o., Chemkostav HSV a. s., MECOM a. s., Humenská mliekáreň a. s. a Podvihorlatské pekárne a cukrárne a. s. Priemyselný park GUTTMANOVO.
Zahranièné vzahy
Zmluva o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Humenné a českým mestom Třebíč (r. 1995), partnerská dohoda medzi mestom Humenné a poľským mestom Sanok (r. 1997), dohoda o spolupráci medzi mestom Humenné a ukrajinským mestom Perečín v Zakarpatskej oblasti (r. 1999).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť