Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Skalica

Geografia
Okresné mesto Skalica sa nachádza v severozápadnom cípe Záhoria, v priestore vymedzenom korytom rieky Moravy a pohorím Malých a Bielych Karpát, neďaleko hranice s Českou republikou. Patrí k najstarším slovenským mestám. V okolí mesta sa nachádza viacero chránených oblastí, z nich najvýznamnejšia je CHKO Biele Karpaty.
História
Chotár mesta bol nepretržite osídlený od neolitu až do súčasnosti. Obec sa vyvinula pri starej obchodnej ceste do Čiech už v čase veľkomoravskom a poveľkomoravskom. Prvá písomná zmienka o obci Zakolcha pochádza z r. 1217, keď ju opustenú daroval Ondrej II. synom nitrianskeho župana Tomáša, Šebušovi a Alexandrovi z rodu Hunt-Poznanovcov. Obec im patrila do r. 1295, kedy celé Záhorie ovládol Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti opäť pripadla do kráľovských rúk a nastal jej rozvoj. Ten vyvrcholil v r. 1372 za Ľudovíta I. povýšením Skalice na slobodné kráľovské mesto s úplnou samosprávou, s právom meča a právom vybudovať hradby. V r. 1392 - 1434 mesto mali v zálohe Stiborovci, ktorí tu založili v r. 1431 špitál. Vďaka ďalším privilégiám od Žigmunda Luxemburského a jeho nasledovníkov sa stala Skalica už od 1. polovice 15. stor. významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho a duchovného života širokého okolia. V r. 1432 - 1434 obsadili Skalicu husitské vojská a Skalica sa stala základňou pre husitské vojenské výpravy ďalej do Uhorska. V r. 1489 - 1526 bolo mesto v zálohu u Zápoľských a v r. 1527 - 1568 u moravských pánov zo Žerotína. Aj po r. 1620 zostala Skalica trvale slobodným kráľovským mestom. V 17. stor. patrila Skalica medzi 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska. V r. 1828 mala Skalica 884 domov a 6092 obyvateľov. Od konca 19. stor. až do 1. svetovej vojny bola Skalica centrom slovensko-českého zbližovania. V r. 1918 sa v novembrových dňoch stala sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko. Významným spôsobom sa Skalica zapísala do dejín slovenského národa v druhej polovici 19. a začiatkom 20. stor., keď sa stala pôdou pre organizovanie národnooslobodzovacieho boja proti maďarizácii a spolu s Martinom a Ružomberkom sa stala intelektuálnym centrom tohto snaženia, ktoré sa v r. 1918 skončilo vznikom Československa. V r. 1918 sa Skalica stala na niekoľko dní sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko a od r. 1923 do r. 1960 bola sídlom okresu. V tomto roku sa mesto stalo súčasťou okresu Senica. Po r. 1989 Skalica zúročila svoju rozvinutú infraštruktúru a najmä podnikateľské aktivity svojich obyvateľov. V r. 1991 sa mesto stalo sídlom obvodu pre 11 obcí a v r. 1996 sa mu vrátil štatút okresného mesta.
Hospodárstvo
Obyvateľstvo sa odjakživa zaoberalo poľnohosp. a najmä vinohradníctvom. Neskôr sa zaoberalo remeslami a obchodom. V období cechovníctva pôsobilo v Skalici niekoľko veľkých cechov, medzi ktorými bol najväčší súkennícky cech a skalické súkno bolo známe v celom Uhorsku i za jeho hranicami. V r. 1825 bolo v Skalici až 105 súkenníckych dielní. Z poľnohosp. výroby sa intenzívne rozvíjalo predovšetkým vinohradníctvo. Pred vyše 300 rokmi tu založili vinohradníci na spôsob remeselníckych cechov svoje združenie, tzv. Bratstvo sv. Urbana. Z tohto obdobia sú i historické pamiatky, ako kostolík sv. Urbana, patróna vinohradníkov a cechový oltár sv. Urbana vo farskom kostole s erbom vinohradníkov. Dodnes sa tu vyrába veľmi kvalitné červené víno. Množstvo vinohradníckych búd ponúka možnosť "koštúfky" (ochutnávania) tohto lahodného moku. Najväčší rozmach mesto zaznamenalo v 60. až 80. r. 20. stor., kedy sa vybudovalo niekoľko veľkých fabrík a za prácou prišlo niekoľko tisíc osôb. Z najvýznamnejších výrobných a obchodných odvetví treba spomenúť polygrafiu, výrobu ložísk, učebných pomôcok, vykurovacích zariadení, nákladnú a autobusovú dopravu, stavebníctvo a ďalšie.

Turistická informačná kancelária vznikla v roku 1997. V súčasnosti sa rozvíja podľa celkovej stratégie rozvoja mesta so zameraním na oblasť cestovného ruchu komplexne. Je tu jedno z troch trojuholníkových námestí na Slovensku, druhý najväčší barokový oltárny obraz na Slovensku, unikátna architektúra vinohradníckych domčekov tzv. "búd", najväčší počet zachovalých pamiatok v porovnaní s počtom obyvateľov mesta v rámci Slovenska, jeden z najzachovalejších fortifikačných systémov na Slovensku, "Štíbor" - najstaršia budova na Slovensku, ktorá si zachovala svoj sociálny charakter, Dom kultúry - zachované dielo Dr. Jurkoviča v pôvodnom stave, gymnázium - jedno z najstarších na Slovensku, Rotunda sv. Juraja - jedna z najstarších stavieb na Slovensku, Jezuitský kostol - kostol, ktorý patrí medzi stavby s najlepšou akustikou na Slovensku, kostol Najsvätejšej Trojice - nachádza sa v ňom presná zmenšená kópia Loretánskej kaplnky v Prahe a mnoho ďalších. V Skalici sa tiež nachádza Záhorské múzeum, ktoré v roku 2005 prešlo rekonštrukciou a pripravilo sa tak na oslavy 100. výročia založenia
Školstvo, kultúra a šport
Na duchovný a kultúrny život mesta v minulosti vplývali cirkevné rády. Už od 15. stor. tu pôsobili františkáni, v 17. stor. k nim pribudli karmelitáni a jezuiti, paulíni a od konca 18. stor. milosrdní bratia. Okrem šírenia kresťanskej viery napomáhali rozvoju kultúry a vzdelanosti. Škola v Skalici bola pravdepodobne už v čase jeho povýšenia na slobodné kráľovské mesto. Ďalšie (rehoľné) školy vznikali v nasledujúcich storočiach u františkánov a jezuitov. Gymnázium založili v r. 1662 jezuiti a v 19. storočí ho viedli františkáni. Svoju školu mali i evanjelici a tiež Židia. V 20. storočí bolo v meste pedagogické gymnázium, otvorená bola gazdinská škola, dievčenská škola, poľnohospodárska technická škola, chlapčenská i dievčenská ľudová škola. Po druhej svetovej vojne bola postupne sieť škôl rozširovaná a v súčasnosti ju tvoria tri základné školy, šesť materských škôl a tri stredné školy (gymnázium, zdravotnícka škola a združená stredná škola). Okrem toho je v Skalici špeciálna škola a základná umelecká škola ako nástupca ľudovej školy umenia pre výuku v odboroch hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárnodramatickom. Sieť škôl v meste uzatvára škola, ktorá pracuje pri nemocnici s poliklinikou. O mimoškolské aktivity detí a mládeže sa stará Centrum voľného času detí a mládeže, ktoré ponúka činnosť v jazykových, športových a ďalších krúžkoch.

V meste pôsobí niekoľko súborov detských i dospelých muzikantov a tanečníkov. Najznámejší je folklórny súbor Skaličan, ktorý patrí medzi špičkové folklórne telesá na Slovensku. O svoj dorast má postarané v detskom folklórnom súbore Skaličánek. Okrem toho je tu súbor stredovekej hudby Audite silete musica, sláčikové kvarteto, dychová hudba Skaličané, na miestne pomery unikátne združenie hudobníkov Univerzálny skalický orchester, terchovská muzika Sokolie a ĽH Cifra. Kultúrne podujatia zabezpečuje mestské kultúrne stredisko, mestská knižnica, Záhorské múzeum, ako aj dobrovoľné záujmové organizácie a spolky. Na podporu kultúrnych, športových a mládežníckych aktivít boli pred niekoľkými rokmi vytvorené dva fondy Mesta Skalica, Fond kultúry a Fond mládeže.

Obyvatelia sa venujú aj rôznym formám telesnej kultúry v rôznych športových kluboch, alebo pasívne návštevou športových podujatí. Hokejový klub HK36 Skalica dnes patrí medzi špičku v tomto športe na Slovensku. Jeho kvalitu najlepšie dokumentuje a reprezentuje jeden zo súčasných najlepších hráčov kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy Žigmund Pálffy.

Odreagovanie a relax sa ponúka pri skalických rybníkoch, ktoré sa nachádzajú v nádhernom prostredí lužných lesov kúsok za Skalicou. Prídu si na svoje rybári ako aj ľudia, ktorí si radi vychutnávajú chutnú rybu alebo chladené nápoje priamo u rybníkov, na terase nad vodou. Ak Vám nestačí u vody len sedieť, máte možnosť sa po nej previesť na lodi. Z prístaviska Perúnska lúka na púť po rieke Morave. 6 km od Skalice sa nachádza turistická oblasť Zlatnícka dolina, v ktorej je nespočetné množstvo príležitostí na turistiku a cykloturistiku a spoznávanie prírodných krás Bielych Karpát. Skalica je moderné, rozvíjajúce sa mesto, ktoré sa snaží svoju minulosť prepojiť so súčasnosťou a to hlavne vďaka tradičným podujatiam ako Skalické dni, Trdlofest, Hudba v meste, Musica Sacra Skalica. Sú to podujatia, na ktoré sú Skaličania právom hrdí a na ktoré Vás srdečne pozývame. Presvedčiť sa, že Skalica je naozaj "pjekné mjesto".
Infraštruktúra
Skalica má dobrú infraštruktúru. Zdravotníctvo reprezentuje nemocnica s poliklinikou, ktorá zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť pre pacientov veľkej časti regiónu. Sociálnu sféru zastupujú domov dôchodcov a Mestské centrum sociálnych služieb, detský domov a domov sociálnych služieb pre mentálne postihnuté deti a dospelých.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť