Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
Bratislava - Staré Mesto
81325

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57871111, 58651111
Fax:  02/57871100

Elektronická schránka Národnej banky Slovenska nie je zriadená na výkon verejnej moci elektronicky a neslúži na výkon verejnej moci elektronicky v zmysle ustanovení § 2 ods. 2 písm. a), b) a g), § 3 písm. a) a b), § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam