Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Trenčianska 56/A
Bratislava 3
821 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 321 33 250
Fax:  

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je vrcholným súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva, ktorý zabezpečuje jednotu a zákonnosť rozhodovania v správnom súdnictve.

V rámci výkonu svojich právomocí Najvyšší správny súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje:

  • o kasačných sťažnostiach účastníkov konania proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov vo veciach správneho súdnictva,
  • o správnych žalobách proti rozhodnutiam výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu,
  • v konaniach vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,
  • v konaniach o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
  • v konaniach o prijatí návrhu za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky,
  • v konaniach o žalobách o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia,
  • v konaniach o žalobách generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany,
  • v konaniach o kompetenčných žalobách medzi orgánmi verejnej správy navzájom, prípadne medzi orgánmi verejnej správy a inými od súdov odlišnými subjektami,
  • o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb,
  • v iných veciach, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva. 

Konanie pred Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky sa vedie v slovenskom jazyku. Každý má právo konať pred Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky aj v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumie. Na tieto účely je s prihliadnutím na povahu a okolnosti veci Najvyšší správny súd Slovenskej republiky oprávnený do konania pribrať tlmočníka (§ 54 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov). Komunikáciu s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky v rámci konania možno viesť aj elektronicky. Poplatková povinnosť v súvislosti s konaniami pred Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky je upravená zákonom č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Procesné pravidlá jednotlivých konaní prebiehajúcich pred Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky sú podrobne upravené najmä v zákone č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákone č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) v znení neskorších predpisov. Dĺžka konania, ak nie je stanovená zákonom, je individuálna a závisí od typu konania, súčinnosti účastníkov konania a zložitosti veci.

Proti rozhodnutiam Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Účastník konania sa voči týmto rozhodnutiam môže brániť podaním ústavnej sťažnosti podľa § 122 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky došlo k porušeniu jeho základných práv a slobôd. 

Odstránenia nečinnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v prebiehajúcom konaní sa môže účastník konania domáhať podaním sťažnosti predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podľa § 62 a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podnetom predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno tiež poukázať na nevhodné správanie sa sudcov, súdnych úradníkov alebo zamestnancov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, či na iné nedostatky, ktoré nesúvisia s konaním a rozhodovaním v prejednávaných veciach.

Bližšie informácie o činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, o konaniach pred ním prebiehajúcich a službách, ktoré poskytuje, môžete nájsť na jeho webovom sídle: https://www.nssud.sk/

Kontakty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:

NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podateľňa:

• tel.: +421 2 321 33 250

• e-mail: podatelna@nssud.sk

Informačné centrum:

• tel.: +421 2 321 33 335

• e-mail: podatelna@nssud.sk

Protikorupčná schránka:

• e-mail: korupcia@nssud.sk

Kontakt pre médiá:

• tel.: +421 948 856 418

• e-mail: tlacove@nssud.sk

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam