Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27
Bratislava
820 07

GPS (lat;lon): 48,151620 ; 17,149353
Tel.:  02/58221111
Fax:  02/58221166

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi, vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia atómovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je právnickou osobou, na hospodárenie s finančnými prostriedkami sa uplatňujú pravidlá hospodárenia štátnej rozpočtovej organizácie, má samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte, nemá podriadené orgány na krajskej ani okresnej úrovni a nie je zriaďovateľom žiadnych štátnych rozpočtových alebo štátnych príspevkových organizácií alebo akýchkoľvek iných právnických osôb.

Úradné hodiny:

9.00 - 14.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00
9.00 - 13.00

Úradné hodiny
Späť na zoznam