Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27
Bratislava - Ružinov
82007

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/58100411
Fax:  02/58100479

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je štátnym orgánom, ktorého úlohou je v sieťových odvetviach - elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve ochraňovať koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií a zároveň dbať na návratnosť investícií podnikateľských subjektov, aby dodávka energií a vody bola spoľahlivá a bezpečná. Pri výkone svojej pôsobnosti nepodlieha štátnej moci a koná nestranne a nezávisle.

Úradné hodiny:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam