Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Trenčianska 56/A
Bratislava 3
821 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 321 33 250
Fax:  

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je zákonom zriadenou štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Pri výkone svojej pôsobnosti vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám najmä rozhoduje o žiadostiach o sprístupnenie informácií týkajúcich sa Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie o Kancelárii Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a jej kompetenciách nájdete na jej webovom sídle: https://www.nssud.sk/.

Podateľňa

• tel.: +421 2 321 33 250

• e-mail: podatelna@nssud.sk

Protikorupčná schránka

• e-mail: korupcia@nssud.sk

Kontakt pre médiá

• tel.: +421 948 856 418

• e-mail: tlacove@nssud.sk

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam