Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:   02 / 524 541 38
Fax:  

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (skrátene "DEUS") je záujmovým združením právnických osôb založeným v zmysle § 20f občianskeho zákonníka Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska.

DEUS je správcom Informačného systému Dátového centra obcí a miest (skrátene "IS DCOM"), ktorý je nadrezortným informačným systémom, ktorý v súlade s ust. § 9a zákona o eGovernmente poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.

DEUS ďalej:

- zabezpečuje podmienky pre elektronický výkon verejnej moci a elektronickú komunikáciu orgánov územnej samosprávy prevádzkou a rozvojom IS DCOM a v rámci neho aj prevádzkou a rozvojom miesta na sprístupňovanie údajov a jednotného komunikačného a prístupového bodu,

- podporuje a propaguje informatizáciu a elektronizáciu verejnej správy,

- podporuje rozvoj elektronických služieb a efektívne ich poskytuje verejnej správe, najmä územnej samospráve a širokej verejnosti, najmä občanom a podnikateľom,

- zabezpečuje nevyhnutnú informačno-technologickú podporu pre územnú samosprávu a v nadväznosti na to poskytuje územnej samospráve s tým súvisiace služby,

- zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy a ďalším osobám a orgánom verejnej moci,

 

Úradné hodiny:

od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
od 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.
zatvorené
zatvorené

Úradné hodiny
Späť na zoznam