Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3
Bratislava - Staré Mesto
81005

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 2090 7200
Fax:  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (skratka „ÚNMS SR“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Pôsobnosť ÚNMS SR je ďalej upravená zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 264/1999 Z.  z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.

Poslaním ÚNMS SR, ako ústredného orgánu štátnej správy, je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v Slovenskej republike a podporiť ochranu a bezpečnosť každého jedného občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní je normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody a akreditácia ale tiež trhový dohľad v rozsahu, v ktorom vykonáva činnosti zamerané na vymožiteľnosť smerníc nového prístupu.

Organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ÚNMS SR:
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI)   http://www.smi.sk/
Slovenský metrologický ústav (SMÚ)          http://smu.sk/
Technický skúšobný ústav, š. p. (TSÚ)        http://tsu.sk/
Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM)   http://slm.sk/ 
 
Organizácia pod dohľadom ÚNMS SR:
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) http://snas.sk/
 

Úradné hodiny:

8:30 – 14:00 h
8:30 – 14:00 h
8:30 – 14:00 h
8:30 – 14:00 h
8:30 – 14:00 h
-
-

Úradné hodiny
Späť na zoznam