Ústredný portál verejnej správy

Informácie potrebné k riešeniu problémov

Tabuľka zobrazuje prehľad chýb, s ktorými sa používatelia portálu slovensko.sk najčastejšie stretávajú. Podľa povahy problému je potrebné Ústrednému kontaktnému centru zaslať aspoň nižšie uvedené informácie, aby mohli operátori vzniknutú situáciu preveriť a následne vyriešiť čo najskôr. 
Oblasť vzniknutého problému Vstupné informácie, kroky (požadované údaje) 
ZASTUPOVANIE  
Udelenie zákonného zastupovania 
 • preveriť, či je štatutár uvedený aj v Registri právnických osôb  (nie iba v Obchodnom registri SR)
 • preveriť správnosť údajov zapísaných v Registri právnických osôb (rodné číslo, meno a priezvisko a pod.)
 • IČO, rodné číslo a pod.
Udelenie iného ako zákonného zastupovania 
 • obrázok (tzv. screen shot) chybovej hlášky, dátum a čas pokusu
 • v popise uviesť rodné číslo/IČO, prípadne číslo elektronickej schránky (ak nie je súčasťou obrázka)
 • ak je problém s listinnou žiadosťou, riešiť cez odbor administrácie aplikácií NASES
ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA  
Stavy elektronickej schránky

Stav elektronickej schránky:

 • "CREATED" - elektronická schránka je vytvorená, ešte sa do nej nikto neprihlásil
 • "ACTIVE" - elektronická schránka je aktívna, od vytvorenia sa do nej už niekto prihlásil
 • "DELIVERABLE" - elektronická schránka je aktivovaná na doručovanie
 • "DISABLED" - elektronická schránka je zablokovaná
Problém s aktiváciou elektronickej schránky
 • preveriť, či aktiváciu vykonáva osoba so zákonným zastupovaním
 • uviesť číslo elektronickej schránky
ÚPRAVA IDENTITY  
Zmena/úprava názvu spoločnosti/mena fyzickej osoby
 • uviesť pôvodný názov/meno a priezvisko
 • uviesť požadovaný názov/meno a priezvisko
Zmena/úprava adresy
 • požadoavaná nová adresa
 • orientačné/súpisné číslo
 • PSČ
 • celý popis mesta
 • identifikátor mesta
 • celý popis okresu
 • identifikátorokresu
 PRIHLÁSENIE  
 Problém s prihlásením CUDZINCA
 • dodať poradové číslo osoby (PČO)
 • obrázok (tzv. screen shot) chybovej hlášky, dátum a čas pokusu
 • vypísať do popisu rodné číslo/IČO, prípadne číslo elektronickje schránky (ak nie je súčasťou obrázka)
 Všeobecne problém s prihlásením
 •  rovnako ako v prípade problému s prihlásením cudzinca (viď riadok vyššie)
 INCIDENTY EDESK  
Všeobecne by mal každý incident obsahovať
 • číslo elektronickej schránky v tvare E00XXXXX...
 • obrázok (tzv. screen shot s viditeľným časom a dátumom, kedy sa problém prejavil - urýchľuje identifikáciu, prehľadávanie logov a či občan používa starú alebo novú verziu elektronickej schránky)
 • popis, o čo sa konkrétne občan snažil, keď sa u neho chyba prejavila 
 POP3/IMAP  
 
 • uviesť všeobecné informácie popísané vyššie v INCIDENTY EDESK
 • obrázok (tzv. screen shot) s nastaveniami POP3/IMAP
 • verzia e-mailového klienta
 PROBLÉM S KONKRÉTNOU SPRÁVOU  
 
 • identifikátor správy (MessageId), prípadne priložiť súbor .zip so stiahnutou správou (názov .zip=Message Id)
 • dátum a čas doručenia/odoslania
 OPRÁVNENIA V EDESK  
Ak sa niečo v eDESKu nezobrazuje tak, ako by sa malo (napr. oprávnenia na priečinky)
 • URI identity, u ktorej sa problém objavil ( príklad URI právnickej osoby ico://sk/12345678, fyzickej osoby rc://sk/12345678)
 NOTIFIKÁCIE  
 
 • znenie celej notifikácie
 • dátum a čas doručenia
 • typ notifikácie (SMS, e-mail)
 FORMULÁR (KONŠTRUKTOR PODANÍ)  
 
 • názov formulára, s ktorým sa snažil občan pracovať, prípadne ak je to možné, konkrétny indentifikátor formulára
 PLATBA KARTOU  
 
 • correlation ID (identifikačné číslo súvisiacich správ)
 • variabilný symbol platby
 NEDORUČENÉ PODANIE  
 
 • číslo elektronickej schránky v tvare E00xxxxxxxxx
 • dátum a čas podania 
 • identifikátor správy (MessageId), prípadne priložiť súbor .zip so stiahnutou správou (názov .zip=Message Id)
 D.SUITE (INŠTALÁCIA, PODPISOVANIE)  
Najskôr je potrebné vyskúšať všetky základné možnosti (odinštalovanie, nainštalovanie novej verzie, reštart počítača, prehliadača a pod.)
 • obrázok (tzv. screen shot) chybnej hlášky, kde bude viditeľný dátum a čas pokusu
 • v prípade neúspešnej inštalácie rozšírené logovanie podľa postupu