Ústredný portál verejnej správy

Výsledky dotazníka - persóny (vzoroví používatelia)

Dotazník k získaniu informácií o tzv. persónach, teda najbežnejších (vzorových) používateľoch, spustila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v októbri 2019 a zapojilo sa doň celkovo 630 ľudí (prieskum dokončilo 462 osôb).

Do prieskumu sa zapojilo 165 právnických osôb, 125 fyzických osôb, 80 právnikov, 44 živnostníkov, 41 úradníkov pracujúcich v elektronickej schránke, 21 úradníkov pracujúcich s inými softvérmi a 25 občanov, ktorí elektronické schránky vôbec nepoužívajú.*

Zo získaných dát ohľadom pravidelnosti používania, najbežnejších aktivít a najväčších problémov sme následne vytvorili profily najbežnejších používateľov elektronických schránok. Pomocou týchto persón budeme môcť v budúcnosti lepšie prispôsobovať ďalšie funkcie a vlastnosti elektronických schránok.

Vypracovanie takéhoto typu dotazníka bolo súčasťou aktivít zameraných na úpravu dizajnu s ohľadom na potreby používateľa (user-centric design). V rámci toho sme najprv začali zberom kvalitatívnych dát, teda rozhovormi s vybranými respondentmi. Z výsledkov rozhovorov sme následne pripravili verejne dostupný online dotazník, kde sme tieto zistené informácie overili na väčšom množstve používateľov.

Zistené výsledky sú dostupné nižšie a je možné ich pripomienkovať zo strany odbornej verejnosti a používateľov. Vaše podnety môžete zasielať na adresu lepsieschranky@nases.gov.sk.


45 % respondentov používa elektronickú schránku každý deň, 27 % zopárkrát mesačne, 21 % niekoľkokrát ročne a 8 % nepoužíva vôbec.


34 % používateľov portálu je vo veku 36 až 45 rokov, 25 % vo veku 26 až 35rokov, 18 % vo veku 46 až 55 rokov, 13 % vo veku 56 až 65 rokov, 5 % vo veku 19 až 25 rokov, 4 % nad 65 rokov.


33 % používa elektronickú schránku v postavení právnickej osoby, 25 % v postavení fyzickej osoby, 16 % ako právnik alebo advokát, 9% ako živnostník, 8 % ako orgán verejnej moci, 4 % ako orgán verejnej moci cez integráciu, 5 % nepoužíva elektronickú schránku vôbec.


Najčastejšie problémy majú používatelia ako fyzické osoby s podpisovaním, s orientáciou v schránke, s dlhým načítaním, iné technické problémy.


Najčastejšie problémy majú používatelia ako úradníci s dlhým načítaním, iné technické problémy, s vyhľadávaním v schránke, s podpisovaním, s komunikáciou s inými úradmi, s nesúladom pracovných postupov na iných úradoch.


Právnici najčastejšie vykonávajú tieto aktivity: komunikácia s orgánmi verejnej moci, vytváranie podaní, zastupovanie klienta, odosielanie podaní, triedenie správ, sledovanie priebehu konania.


Persóna č. 1 - bežný občan (fyzická osoba)

Persóna č. 1 - bežný občan (fyzická osoba) – schránku používa párkrát ročne na bežné úkony, je to zložité oproti e-mailu, inštitúcie používajú zložitý jazyk na komunikáciu.


Persóna č. 2 - bežná právnická osoba (štatutár spoločnosti)

Persóna č. 2 - bežná právnická osoba (štatutár spoločnosti) – schránku používa pracovne niekoľkokrát do mesiaca, eviduje technické problémy, dlhé prihlasovanie, spoplatnenie navýšenia úložnej kapacity, slabú komunikáciu úradov medzi sebou.


Persóna č. 3 - bežná samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník)

Persóna č. 3 - bežná samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) - schránku používa pracovne niekoľkokrát ročne, je to zložité oproti e-mailu, inštitúcie používajú zložitý jazyk na komunikáciu, chýba starostlivosť o podnikateľov.


Persóna č. 4 - bežný právnik 

Persóna č. 4 - bežný právnik – schránku používa takmer každý deň, zahltený priečinok prijatých správ, v ktorom je ťažké spraviť poriadok, nutnosť offline archivácie, nepoužiteľnosť niektorých formulárov, nespoľahlivé vyhľadávanie.


Persóna č. 5 - bežný úradník

Persóna č. 5 - bežný úradník - schránku používa takmer každý deň, nesúlad pracovných postupov úradov, zahltený priečinok prijatých správ, v ktorom je ťažké spraviť poriadok, nutnosť offline archivácie, nespoľahlivé vyhľadávanie, náročné legislatívne predpisy týkajúce sa elektronizácie.

* Na otázku ohľadom identity odpovedalo 501 respondentov.

Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 2. 1. 2020