Ústredný portál verejnej správy

eHealth - elektronické zdravotníctvo

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov; poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie. Poslaním elektronického zdravotníctva (eHealth) je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Víziou eHealth je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov.

Program implementácie eHealth je stratégiou elektronizácie služieb v slovenskom zdravotníctve a realizuje sa viacerými projektmi. V súčasnosti realizované projekty:

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

V rámci projektu ESZ je realizované:

  • vytvorenie Národného portálu zdravia a jeho naplnenie základným informačným obsahom,
  • vytvorenie a spustenie do skúšobnej prevádzky aplikácií: Elektronická zdravotná knižka občana, ePreskripcia / eMedikácia, eAlokácie,
  • vytvorenie predpokladov pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným eHealth riešením, overenie integrácie s IS PZS v skúšobnej prevádzke.

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.

Podrobné informácie o eHealth nájdete na stránke: www.ezdravotnictvo.sk.

Dátum poslednej zmeny: 19. 10. 2015
Dátum zverejnenia: 19. 10. 2015