Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov - právnická osoba

Služba „Podávanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov“ a výber príslušného formulára používateľovi umožňuje požiadať o nový zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „zoznam“) ,ktorý vedie úrad a vedú sa v ňom údaje o hospodárskych subjektoch, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešným zápisom do zoznamu môže hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

Pre koho je služba určená:

  • Fyzická osoba – podnikateľ
  • Právnická osoba

Požiadavky na využitie služby:

Pre využitie služby sa vyžaduje občiansky preukaz s čipom (eID) a kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ak oprávnená osoba nemá KEP, je nutné pre ďalšie spracovanie zabezpečiť po vyplnení formulára jeho vytlačenie, podpísanie a doručenie poštou (alebo osobne ) do podateľne UVO.  Používateľ, ktorý chce využiť službu sa registruje do privátnej zóny úradu. V prípade, že už je registrovaný, stačí sa iba prihlásiť. Aj registrácia aj prihlásenie sa realizuje na www.uvo.gov.sk a následným vstupom do privátnej zóny (na hlavnej stránke vpravo hore), prípadne kliknutím na odkaz Prihlásenie - Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk). Po prihlásení sa do privátnej zóny používateľ klikne na odkaz „eForms“ v ľavej časti v navigačnom menu. Následne v sekcii „Formuláre“ si používateľ v časti „Podania a žiadosti“ vyberie formulár „Žiadosť k ZHS“. Formulár je vytvorený dynamicky. Podľa výberu typu formulára sa následne zmenia hodnoty formulára.

Spôsob využitia služby:

Jednotlivé časti elektronického formulára je potrebné vyplniť, pričom treba dbať na polia, ktoré sú označené ako povinné a nepredvyplnia sa systémovo. Systém však pri kontrole správnosti vyplnenia používateľa vyzve na doplnenie chýbajúcich častí.

Spôsob podpísania a odoslania formulára:

  1. Používateľ formulár podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom. Používateľ, ktorý podpisuje žiadosť musí byť v vzťahu k organizácii v pozícii podnikateľa, resp. štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenou osobou, pričom súčasťou podania musí byť elektronicky podpísané splnomocnenie resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby. V tomto prípade stačí formulár elektronicky podpísať stlačením tlačidla „Podpísať“ a odoslať prostredníctvom tlačidla „Odoslať cez ÚPVS“.
  2. Používateľ môže elektronický formulár odoslať bez podpisu – používateľ po vyplnení formuláru a kontrole správnosti vyplnenia jednotlivých polí iba stlačí tlačidlo „Odoslať“. Ak používateľ zvolí túto možnosť, je nevyhnutné túto žiadosť vytlačiť (vyplnený formulár sa dá vizualizovať vo formáte pdf.), podpísať a zaslať písomne na adresu úradu. Až doručením podpísanej písomnej žiadosti príde k spracovaniu žiadosti.

V prípade, ak sa úkony podávajú elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (osoby oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu) spolu s prílohami v origináli v elektronickej podobe (t. z. opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za príslušnú inštitúciu), sadzba správneho poplatku je znížená o 50 % (t. j. 33 €) zo sadzby poplatkov uvedených v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník správnych poplatkov tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch. Pokiaľ prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, t. j. opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za príslušnú inštitúciu, resp. prílohy nie sú zaručene konvertované z listinnej podoby do elektronickej podoby, doručujú sa Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v listinnej podobe.

V prípade listinného podania je, v prípade zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, sadzobný  poplatok 66 € uvedený v sadzobníku správnych poplatkov.

Úhradu správnych poplatkov môže žiadateľ vykonať nasledovnými spôsobmi:

1. prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), zakúpeného na pobočke Slovenskej pošty, a. s.,

2. prostredníctvom integrovaného samoobslužného miesta (kiosku),

3. prostredníctvom webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj virtuálny kiosk,

4. prostredníctvom mobilnej aplikácie,

5. prevodom na účet,

6. poštovou poukážkou.

Úhradu správneho poplatku je možné vykonať na základe vytvoreného predpisu pri podaní žiadosti, t. j. platobný predpis bude vystavený zamestnancom úradu po doručení žiadosti. Bližšie informácie o spôsoboch úhrady sú dostupné v sekcii „Správne poplatky pre hospodárske subjekty“ na nasledujúcom odkaze:

https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch/zoznam-hospodarskych-subjektov

Kontakty:

Informácie k tejto službe poskytuje oddelenie zoznamov.

Adresa pre písomné zaslanie žiadosti:

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10

82109 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 2 50 264 241

Email: helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Úradné hodiny podateľne:

Pondelok - piatok: 8:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2024
Dátum zverejnenia: 26. 2. 2015