Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov - právnická osoba

Služba umožňuje hospodárskemu subjektu požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov), vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady k žiadosti o predĺženie zápisu sú:

 • VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV - len v prípade, ak člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky
 • POTVRDENIA PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO SÚDU – LIKVIDÁCIA/KONKURZ/REŠTRUKTURALIZÁCIA
 • DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR, USKUTOČŇOVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE ALEBO POSKYTOVAŤ SLUŽBU
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE PODĽA § 32 ODS. 2 PÍSM. F)
 • DOKLAD O ÚHRADE SPRÁVNEHO POPLATKU

Všetky potrebné informácie, formuláre a žiadosti nájdete na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

Návod e-Služby:

Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, t. j. hospodárskeho subjektu, štatutárneho zástupcu hospodárskeho subjektu alebo ním splnomocnenou osobou.
V prípade, že sa žiadosť o zápis podáva elektronickými prostriedkami, podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom spolu s prílohami v origináli v elektronickej podobe, sadzba správneho poplatku za predĺženie zápisu v zozname podnikateľov je znížená o 50 % zo sadzby poplatkov uvedenej v sadzobníku (t. j. 33 EUR). Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli
v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.

Konverziu originálu listinného dokumentu do originálu v elektronickej podobe je oprávnený vykonať orgán verejnej moci, notár a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.

Na účely odoslania, prijatia alebo potvrdenia odoslania alebo potvrdenia prijatia elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom, úrad využíva Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). Využitie e-služieb ÚPVS si vyžaduje prihlásenie.
Postup prihlásenia prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID karty) nájdete v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu po prihlásení.

Postup zaslania žiadosti 

Žiadosť podaná elektronickými prostriedkami (ďalej len „žiadosť“) musí byť podpísaná  kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej len „KEP“) podľa § 153 ods. 1 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre podanie žiadosti  z ústredného portálu cez Nájsť službu je potrebné dodržať nasledovný postup:

 1. Otvoriť žiadosť stlačením tlačidla „Služba“ (presmerovanie do informačného systému úradu).
 2. Po vyplnení jednotlivých polí je potrebné žiadosť skontrolovať a následne uložiť prostredníctvom tlačidiel „Skontrolovať“, „Uložiť“, ktoré sa nachádzajú na konci žiadosti.
 3. Po uložení sa bude žiadosť nachádzať v záložke „Ostatné podania“, kde bude vytvorená aj jej verzia vo formáte pdf.
 4. Pdf. verziu žiadosti uložiť na lokálny disk PC a podpísať KEP-om prostredníctvom podpisového nástroja (napr. D.Signer, XZep Signer, QSign).
 5. Podpísanú pdf. verziu žiadosti vložiť ako prílohu do elektronickej formy žiadosti spolu s ostatnými prílohami.
 6. Takto pripravenú žiadosť  zaslať Úradu pre verejné obstarávanie pomocou tlačidla „Odoslať“ (nachádza sa na konci elektronickej formy žiadosti).

Žiadosť odporúčame podať až po aktivácii elektronického doručovania písomností do Vašej elektronickej schránky.

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie

Dátum poslednej zmeny: 24. 3. 2021
Dátum zverejnenia: 26. 2. 2015