Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

 
Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Účtovné závierky a výročné správy za účtovné obdobia od roku 2013 nie je potrebné ukladať, nakoľko sú ukladané do zbierky listín priamo z Registra účtovných závierok.

Služba vyžaduje:

 • kvalifikovaný elektronický podpis,
 • naskenované prílohy – listiny vo formáte PDF podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov).

UPOZORNENIE:   

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.

V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.


Elektronická služba „Požiadanie o uloženie listiny do zbierky zákonom ustanovených listín obchodného registra“ sa skladá
z nasledujúcich krokov:

 1. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 2. Výber subjektu z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov
 3. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa
 4. Vloženie listiny
 5. Odoslanie vytvorenej žiadosti

Vyplnenie údajov o správe

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú Vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod.   

Vyhľadávanie subjektu v obchodnom registri

Subjekt zapísaný v obchodnom registri je možné vyhľadávať voliteľne podľa kritérií - obchodné meno/IČO/Spisová značka.

Vyhľadávanie podľa obchodného mena/IČO/Spisovej značky

Uveďte obchodné meno (zadajte obchodné meno, časť obchodného mena, alebo aspoň štyri začiatočné písmená obchodného mena), IČO (v celom znení) alebo spisovú značku v tvare: oddiel/vložka/súd (napr.: Sro/0000/B). Následne vyberte správnu hodnotu z číselníka v tvare napr.: ALFA, s.r.o. (IČO: 12345678, spisová značka: Sro/0000/B). 

Výber vyhľadaného subjektu

Podľa zadaných vyhľadávacích kritérií sa zobrazia subjekty, ktoré vyhovujú zadaným vyhľadávacím kritériám. Používateľ potvrdí výber kliknutím na požadovaný subjekt.

Výber subjektu sa ukončí  prechodom na ďalší krok formulára tlačidlom „Pokračovať“.
V prípade, že sa chcete vrátiť k vyhľadávaniu, je potrebné stlačiť tlačidlo „Späť“. V tomto prípade zoznam vybraných subjektov zostane zachovaný. 

Formulár žiadosti

Vo formulári žiadosti o uloženie listiny do zbierky zákonom ustanovených listín obchodného registra je potrebné uviesť kontaktný e-mail. Vo formulári sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností. 

V dolnej časti formulára sa nachádzajú nasledovné tlačidlá:

 • Späť – návrat na predchádzajúci krok formulára,
 • Pokračovať – zobrazenie ďalšieho kroku formulára.
 • Skontrolovať – v prípade chýbajúcich údajov systém upozorní žiadateľa na chýbajúce údaje.
 • Podpísať – podpísanie celého vyplneného podania integrovaným podpisovačom. Nie je nutné celé podanie podpisovať.
 • Odoslať – slúži na odoslanie vyplneného podania.
 • Uložiť do rozpracovaných – podanie je uložené v priečinku Rozpracované. Je možné sa k nemu vrátiť, upraviť ho a odoslať.
 • Podpis viacerými osobami – je možné podanie odoslať na podpis ďalším osobám.
 • Zahodiť – zmazanie podania.  

Vloženie listiny 

Prílohy k podaniu - listiny (napr. spoločenská zmluva, plnomocenstvo a pod.) naskenujte do formátu PDF (s rozlíšením maximálne 200 dpi) a podpíšte ich kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES  alebo XAdES, výstupom je kontajner vo formáte  ASiC (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce) - ide o preferovaný formát v súlade
s legislatívou EÚ.

Prílohy je možné podpisovať priamo pri odosielaní podania z elektronickej schránky. Naďalej je možné  prílohu podpísať vopred.Text na dokumentoch musí byť čitateľný.

Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými aplikáciami (napr. QES Portál, aplikácia QES) alebo komerčnými aplikáciami QSignDisig Desktop SignerPodpisuj.skD.Bulk Signer – Standard

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign. 

Vybavenie žiadosti 

Po odoslaní žiadosti Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí žiadosti a začatí procesu overovania. Prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení Vašej žiadosti je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov
z elektronických služieb obchodného registra.

Formát potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie D.Bulk Signer – Start, alebo QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikáciou ZEP.disig.

Proces automatického overovania žiadosti je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade,  ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení žiadosti. Je potrebné, prečítať si text potvrdenky.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné žiadosť poslať nanovo s platnými dokumentmi.

Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení.

O vybavení Vašej žiadosti budete informovaný správou prostredníctvom elektronickej schránky a správou na e-mailovú adresu.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 22. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015