Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky žiadosť o uloženie elektronickej listiny do zbierky listín. Pri žiadosti sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Účtovné závierky a výročné správy za účtovné obdobia od roku 2013 nie je potrebné ukladať, nakoľko sú ukladané do zbierky listín priamo z Registra účtovných závierok http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/.

Služby sú určené pre podnikateľov.

Účtovné závierky a výročné správy za účtovné obdobia od roku 2013 nie je potrebné ukladať, nakoľko sú ukladané do zbierky listín priamo z Registra účtovných závierok .

Služby vyžadujú:

  • kvalifikovaný elektronický podpis,
  • naskenované prílohy –listiny vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov).


UPOZORNENIE:   Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný. V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Žiadosť o uloženie listiny do zbierky listín

Prílohy k podaniu - listiny (napr. spoločenská zmluva, plnomocenstvo, atď.) naskenujte do formátu PDF - preferovaný formát, TIFF (s rozlíšením maximálne 200 dpi) a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce).

Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať napríklad komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer alebo cez bezplatnú online aplikáciu http://zep.disig.sk. 

Zoznam certifikovaných aplikácií na podpísanie v uvedenom formáte je na stránke Národného bezpečnostného úradu - Certifikované produkty pre používateľov.

Aktuálne podpisovanie dokumentov vo formáte CMS-CAdES EPES podporuje klientská aplikácia QSign 4.2 a vyššie.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO Qsign.

Postup:

  • Vypísanie formulára
  • Vybavenie žiadosti


Vypísanie formulára

Prvý krok je vypísanie polí formulára: Registrový súd, Obchodné meno a Spisová značka. Polia Navrhovateľ sú vyplnené automaticky z Vášho profilu, ak niektoré údaje nie sú správne, opravte ich.

Druhý krok je priloženie dokumentov k žiadosti. Stlačením tlačidla Nahraj listiny sa Vám otvorí žiadosť. V žiadosti vypíšte Názov listiny a stlačte Pridaj listinu. Otvorí sa Vám prehľadávač, kde si vyberiete listinu a vložíte ju do žiadosti prostredníctvom tlačidla Uložiť. Tento postup môžete opakovať aj pre ďalšie listiny.

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad žiadosti si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať.


Vybavenie žiadosti

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikáciou http://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade   ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať nanovo s platnými dokumentmi.

Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich doručení.

O vybavení Vašej žiadosti budete informovaný správou prostredníctvom elektronickej schránky a správou na e-mailovú adresu, ak ste ju uviedli.

Zodpovednosť za obsah: 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 4. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015