Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Služba „Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom že určitá listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe“ slúži občanom na získanie potvrdenia o neexistencii príslušnej listiny daného subjektu v obchodnom registri. Výsledkom služby je potvrdenie súdu v papierovej podobe. Po zaslaní žiadosti a zaplatení súdneho poplatku bude potvrdenie bezodkladne zaslané na žiadateľom uvedenú adresu.

Elektronická služba „Žiadosť o potvrdenie o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe“ sa skladá z troch krokov:

 1. Vyhľadanie subjektov,
 2. Vyplnenie formulára,
 3. Odoslanie žiadosti.

Postup využitia služby:

 • Výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov.
 • Zobrazenie formulára – údaje z vyhľadávania sú predvyplnené, údaje o žiadateľovi je potrebné vyplniť.
 • Odoslanie vytvorenej žiadosti.

Tipy:

 • Medzi vyhľadávaním subjektov a formulárom je možné sa prepínať, pričom výsledky vyhľadávania a údaje na formulári ostávajú zachované.
 • Malé písmená v zadaných slovách sa transformujú na veľké písmená.
 • Písmená s diakritikou sa transformujú na odpovedajúce písmená bez diakritických znamienok. 

Návod eSlužby:

Detailný popis použitia služby 

1.      Vyhľadávanie subjektov v obchodnom registri

Subjekty zapísané v obchodnom registri je možné vyhľadávať voliteľne podľa kritérií:

  • obchodné meno,
  • identifikačné číslo,
  • spisová značka.

1.1 Vyhľadávanie podľa obchodného mena

a. Povinné vyhľadávacie kritériá

Obchodné meno: Do tohto pola je potrebné vyplniť obchodné meno hľadanej spoločnosti, resp. jeho časť (pozrite voľbu Výskyt v názve). Pri porovnávaní zadaného reťazca a obchodných mien uvedených v databáze obchodného registra sa zohľadňujú iba písmená a číslice.

Výskyt v názve: Ak je toto pole označené, vyhľadávať sa budú obchodné mená, ktoré obsahujú zadaný reťazec kritéria Obchodné meno kdekoľvek v názve subjektu v obchodnom registri. Pokiaľ pole nie je označené vyhľadáva sa od začiatku obchodného mena.

Pri vyhľadávaní od začiatku obchodného mena je povinné zadať minimálne 2 znaky.
Pri vyhľadávaní Výskyt v názve je povinné zadať minimálne 3 znaky.
Do počtu sa započítavajú iba písmená a číslice.

b. Doplnkové vyhľadávacie kritériá

Sídlo: Umožňuje zúžiť výber na tie spoločnosti, ktorých sídlo spĺňa zadané výberové kritériá (použijú sa všetky vyplnené kritériá súčasne):

Ulica: Porovnáva sa, či je ulica sídla spoločnosti zhodná so zadaným reťazcom. Je potrebné zadať úplný názov ulice. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba písmená a číslice.

Číslo: Porovnáva sa, či je číslo v adrese spoločnosti zhodné so zadaným číslom. Je potrebné zadať celé číslo v adrese vrátane medzier, pomlčiek a lomiek.

Obec: Porovnáva sa, či je názov obce sídla spoločnosti zhodný so zadaným reťazcom. Je potrebné zadať úplný názov obce. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba písmená a číslice.

1.2 Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla

a. Povinné vyhľadávacie kritériá

IČO: Do tohto pola je potrebné vyplniť celé identifikačné číslo subjektu. Pri porovnávaní sa berú do úvahy iba číslice. Zadať je možné maximálne 8 znakov. Ak IČO spoločnosti začína nulami, tieto nie je potrebné zadávať.

1.3. Vyhľadávanie podľa spisovej značky

a. Povinné vyhľadávacie kritériá

Vložka: Predstavuje číslo vložky, pod ktorým je hľadaná spoločnosť vedená na registrovom súde. Číslo vložky je nutné zadať presne. Do tohto pola sa neuvádza štandardný symbol určujúci registrový súd (/B, /V, /T, /P, /R, /L, /S, /N). Je možné zadať maximálne 9 číslic.
(Príklad: 123456)

Oddiel: Do tohto pola sa zadáva oddiel registrovej knihy, v ktorom je hľadaná spoločnosť vedená na registrovom súde. Oddiel zodpovedá zoskupeniam právnych foriem nasledovným spôsobom:
Pš - štátne podniky;
Sa - akciové spoločnosti;
Sro - spoločnosti s ručením obmedzeným;
Sr – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti;
Firm - samostatne podnikajúce fyzické osoby;
Dr - družstvá;
Po – podniky alebo organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, organizačné zložky podnikov tuzemských zapísaných osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby;
Pšn - štátne a obecné podniky, obecné úrady, národné výbory.

Súd: Definuje sa registrový súd, v ktorého registri je hľadaná spoločnosť vedená.

Po zadaní vyhľadávacích kritérií je potrebné stlačiť tlačidlo „Vyhľadaj“.
V prípade, že chcete zmeniť vyhľadávacie kritériá, je možné ich všetky naraz zmazať pomocou tlačidla „Zmazať“ a následne je možné zadať nové kritériá.

2.      Výber vyhľadaných subjektov

Podľa zadaných vyhľadávacích kritérií sa zobrazia spoločnosti vo forme tabuľky, odkiaľ je možné jednotlivé záznamy vybrať tlačidlom „Pridaj“ do žiadosti.
Následne sa spisové značky vybraných spoločností prenesú do zoznamu vybratých subjektov umiestneného na konci stránky. Nehodiaci sa subjekt je možné zo zoznamu odstrániť tlačidlom „Odobrať“.

(Príklad: Vyhľadávacím kritériám vyhovuje 10 spoločností. Spoločnosti sú zobrazené v tabuľke. Pri každej spoločnosti je tlačidlo „Pridaj“. Kliknutím na tlačidlo „Pridaj“ sa do žiadosti vkladajú spoločnosti, ktorých potvrdenie žiadam. Ak žiadam o viac potvrdení z jednej spoločnosti, pridám ju do tabuľky viac krát.
Vybrané spoločnosti sa zobrazujú v tabuľke na konci stránky, odkiaľ ich je možné odobrať. V prípade, že spoločnosti nie sú vedené na rovnakom registrovom súde, nie je možné požadovať potvrdenie o listine v jednej žiadosti. Názov listiny, pre ktorú sa žiada o potvrdenie, že nie je uložená v zbierke listín sa píše až do vytvoreného formulára do riadku „Názov listiny“. )

Výber spoločností musí byť z rovnakého registrového súdu.

Výber subjektov sa ukončí tlačidlom „Formulár>“
Vo formulári, v časti LISTINY, sa v riadku „Názov listiny“ vypíše názov listiny, ktorú sa žiada o potvrdenie že nie je uložená do zbierky listín.

V prípade, že sa chcete vrátiť k vyhľadávaniu, je potrebné stlačiť tlačidlo „Vyhľadávanie“. V tomto prípade zoznam vybraných subjektov zostane zachovaný.

3.      Formulár žiadosti

Vo formulári žiadosti je potrebné vyplniť údaje o osobe, ktorá informácie žiada, korešpondenčnú adresu, na ktorú majú byť poslané výpisy, ako aj komunikačnú e- mailovú adresu. Vo formulári sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností.

V dolnej časti formulára sa nachádzajú nasledovné tlačidlá:
„Výber subjektov“ – návrat na výber subjektov,
„Kontrola vyplnenia formulára“ – v prípade chýbajúcich údajov systém upozorní žiadateľa na chýbajúce údaje,
„Zmazať položky s počtom kópií 0“ - vo formulári budú zmazané subjekty s počtom kópií 0,
„Tlač formulára“ – slúži na vytlačenie formulára,
„Odoslať žiadosť“ – slúži na odoslanie žiadosti.

Vyplnený formulár je možné odoslať tlačidlom „Odoslať žiadosť“.

4.      Potvrdenie prijatia žiadosti a úhrada platby za službu

Po prijatí žiadosti, dostane používateľ e-mailom aj do elektronickej schránky 2 správy:

  • správu o prijatí žiadosti obsahujúcu pridelené identifikačné číslo,
  • správu obsahujúcu názvy vybraných spoločností, počet žiadaných kópií a informácie o platbe.


Úhradu poplatku je možné zaplatiť platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maily majú iba informatívny charakter.

V prípade, že platba nie je uskutočnená do 10 dní od doručenia správy obsahujúcej informácie o platbe, žiadosť sa stáva neúčinnou.

5.      Potvrdenie vybavenia a doručenie výstupov

Po zaevidovaní úhrady vykonanej podľa pokynov zo správy, spravidla tretí pracovný deň po úhrade, bude žiadosť bezodkladne vybavená a o tejto skutočnosti bude používateľ informovaný správou e-mailom a do elektronickej schránky.

Žiadané potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín budú poslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti. V prípade nedoručenia je potrebné obrátiť sa priamo na príslušný registrový súd, zistiť dátum odoslania, podacie číslo a uplatniť  reklamáciu na pošte. Kontakt na všetky súdy je k dispozícii na stránkach ministerstva spravodlivosti http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx.

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015