Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Služba slúži na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v prechodnom období a na zapísanie zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z.. Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.

Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Služba vyžaduje:

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Pre uskutočnenie elektronickej služby je potrebné:

1. Vyplniť a do počítača stiahnuť (.xml) elektronický formulár (službu je možné vykonať aj listinným podaním na príslušný registrový súd
   prostredníctvom listinného formulára).

2. Autorizovať v počítači uložený formulár (vo formáte .xml) kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) alebo viacnásobným
    kvalifikovaným podpisom (pečaťou) vo formáte XAdES. 

    Výstupom procesu podpisovania bude súbor s príponou .asics, .asice, .scs alebo .sce (ASiC kontajner).

    Poznámka:
    Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES - výstupom procesu podpisovania je v tomto prípade XML súbor s príponou
    .zepx

3. V prípade potreby naskenovať prílohu k podaniu (napr. splnomocnenie) do formátu PDF a autorizovať ju kvalifikovaným
    elektronickým podpisom (pečaťou) alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) vo formáte CAdES alebo XAdES.

    Výstupom procesu podpisovania bude súbor s príponou .asics, .asice, .scs, .sce (ASiC kontajner).  Text na dokumnetoch musí byť
    čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou.

    Poznámka:
    Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM - CAdES EPES - výstupom je dokument s príponou .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona
    súboru .zepx

Autorizovanie formuláru:
Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napríklad QES) alebo komerčnými aplikáciami
http://zep.disig.sk, QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk
    Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

4. Prejsť na elektronickú službu Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod (tlačidlo hore alebo v sekcii Nájsť službu).

5. Skontrolovať údaje navrhovateľa (ostatné údaje sa doplnia automaticky po nahratí dokumentu v ďalšom kroku – budú zobrazené v prehľade podania).

6. Nahrať dokumenty (zmenový formulár a prílohy) cez rovnomenné tlačidlo dole vpravo.

7. Zvoliť výber podoby dokumentu (platí len pre prílohy, formulár musí byť priložený v elektronickej podobe) na elektronický (alebo
    listinný zasielaný na príslušný registrovaný súd) a cez choose file“ priložiť podpísaný formulár z počítača, ktorý je potrebné
    uložiť ikonou diskety.
8. Skontrolovať podanie cez tlačidlo ,,prehľad podania“. 
 
9. Odoslať podanie cez rovnomenné tlačidlo.

Overenie podania a poslanie papierových listín

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím, prečítajte si text potvrdenky. V prípade, ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nebude pokračovať v spracovaní podania.
Potvrdenka o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikácia http://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín od prijatia elektronickou podateľňou. V prípade, ak je dokument autorizovaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa, prílohou ktorej je potvrdenka o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.
Ak je podpis na niektorom dokumente vyhodnotený ako neplatný, je následne doručená správa o tom, že nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Ak ste si pri vypĺňaní podania vybrali poslanie niektorej z príloh k podaniu papierovo, doručte v lehote stanovenej zákonom prílohu v papierovej podobe na príslušný registrový súd. Takto odoslané prílohy označte jasne a zrozumiteľne číslom podania, ktoré bolo Vášmu podaniu pridelené. Nedoručenie príloh alebo neoznačenie príloh môže mať za následok nevybavenie Vášho podania. Podanie postúpi na ďalšie spracovanie až po doručení príloh v papierovej podobe.

Vybavenie podania

Po overení podania a doručení listín, ak ste si pri vypĺňaní podania vybrali poslanie niektorej z príloh k podaniu papierovo, je doručená správa o pridelení sudcu. Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

V prípade odmietnutia zápisu je doručená do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu správa o odmietnutí podania. Samotné oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli elektronickom formulári.

Po odmietnutí vykonania zápisu je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, v ktorých je možné doplniť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu zápisu (napríklad doplniť chýbajúcu listinu a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu - viď §8 zákona 530/2003 Z. z.. Námietku je možné podať cez slovensko.sk. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení notifikácie o odmietnutí vykonania zápisu do elektronickej schránky z dôvodu replikácie databázy. Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.

 

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR  

Dátum poslednej zmeny: 5. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2018