Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Služba slúži na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v prechodnom období a na zapísanie zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z.. Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.

Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Služba vyžaduje:

Postup:

Vypísanie formulára

Prvý krok je vyplnenie elektronického formulára, formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod  je dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Formulár KUV.  

Vypísaný formulár uložte do počítača vo formáte XML

Podpísanie formulára a príloh k podaniu

Vypísaný formulár uložený v počítači vo formáte XML a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES.

Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Prílohy k podaniu (napr. splnomocnenie, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebi XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napr. QES) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk, ZEP.disig.sk, D.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign

Podanie návrhu

Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami.

Pri podaní návrhu je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na www.slovensko.sk.

Prvý krokom je vyplnenie údajom navrhovateľa – údaje uložené v profile UPVS sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Registrový súd, Obchodné meno a Spisová značka sa doplnia automaticky po nahratí formulára.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty. Povinným dokumentom je formulár na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod. Ďalšie dokumenty je možné priložiť prostredníctvom tlačidla Pridaj nový.

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu, uvedené neplatí, ak  povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe, navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom, a v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis doručí listinu v listinnej podobe registrovému súdu, inak registrový súd na návrh na zápis nebude prihliadať.

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať.

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím, prečítajte si text potvrdenky. V prípade, ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nebude pokračovať v spracovaní podania.
Potvrdenka o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikácia http://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín od prijatia elektronickou podateľňou. V prípade, ak je dokument autorizovaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa, prílohou ktorej je potvrdenka o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.
Ak je podpis na niektorom dokumente vyhodnotený ako neplatný, je následne doručená správa o tom, že nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Vybavenie podania

Po overení podania a doručení listín, ktorých povaha alebo veľkosť neumožňovala jej zaslanie elektronickej podobe, je doručená správa o pridelení sudcu. Lehota na zápis do obchodného registra je 2 pracovné dni od doručenia návrhu na zápis. Pred zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod registrový súd preverí, či právnická osoba nie je subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

V prípade odmietnutia zápisu je doručená do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu správa o odmietnutí podania. Samotné oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu je doručené spôsobom, ktorý ste uviedli elektronickom formulári.

Po odmietnutí vykonania zápisu je možné podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, v ktorých je možné doplniť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu zápisu (napríklad doplniť chýbajúcu listinu a pod.). Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu - viď §8 zákona 530/2003 Z. z.. Námietku je možné podať cez slovensko.sk. Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení notifikácie o odmietnutí vykonania zápisu do elektronickej schránky z dôvodu replikácie databázy. Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.

 

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR  

Dátum poslednej zmeny: 1. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2018