Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na začatie konania o zosúladení údajov

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky návrh na začatie konania, ktorým sa má dosiahnuť zosúladenie údajov v obchodnom registri a skutočným právnym stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Využíva sa v prípade, zistenia rozdielu medzi výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky a skutočným stavom, ktorý nepodlieha návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri SR (napr. chyba pri názve ulice). Návrh nie je oprávnená podať sama zapísaná osoba.

Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Služba vyžaduje:

  • kvalifikovaný elektronický podpis,
  • elektronický formulár pre konanie o zhode vo formáte XML (ďalej len „formulár“), podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov),
  • ak z obsahu konania vyplýva potreba pripojenia prílohy,  musí byť príloha vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) navrhovateľa (resp. navrhovateľov). Inak sú prílohy nepovinné. 

UPOZORNENIE: 

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný. 
V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Postup:


Vypísanie formulára

Prvým krokom je vyplnenie elektronického formulára pre návrh na začatie konania na zosúladenie údajov. Formulár je dostupný na webom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vypísaný formulár uložte do počítača vo formáte XML

Podpísanie formulára a príloh k podaniu

Vypísaný formulár uložený v počítači vo formáte XML a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES.

Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Prílohy k podaniu (napr. splnomocnenie, atď.) naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CAdES alebi XAdES. Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Text na dokumentoch musí byť čitateľný. Nie sú podporované dokumenty vytvorené zaručenou konverziou. Aktuálne je ešte podporovaný aj formát CSM – CadES EPES – výstupom je dokument s príponou súboru .zep a formát XAdES_ZEP PDF prípona súboru .zepx.

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napr. QES) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk, ZEP.disig.sk, D.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign

Podanie návrhu

Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami.

Pri podaní návrhu je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na www.slovensko.sk.

Prvý krokom je vyplnenie údajom navrhovateľa – údaje uložené v profile UPVS sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Registrový súd, Obchodné meno a Spisová značka sa doplnia automaticky po nahratí formulára.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty. Povinným dokumentom je formulár: Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov. Ďalšie dokumenty je možné priložiť prostredníctvom tlačidla Pridaj nový

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu, uvedené neplatí, ak povaha alebo veľkosť listiny, ktorá sa prikladá k návrhu na zápis neumožňuje jej podanie v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis v elektronickej podobe, navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý listina nemohla byť podaná v elektronickej podobe spolu s návrhom, a v lehote 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis doručí listinu v listinnej podobe registrovému súdu, inak registrový súd na návrh na zápis nebude prihliadať.

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania  si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať. Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade   ak je dokument autorizovaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.

Prvý dokument - Sprievodný formulár - je generovaný elektronickými službami obchodného registra a neobsahuje elektronický podpis.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Vybavenie podania

Prostredníctvom elektronickej schránky budete informovaný o ďalšom priebehu spracovávania podania.

 

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 27. 7. 2022
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015