Ústredný portál verejnej správy

Návrh (podnet) na začatie konania o zhode

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronicky návrh (podnet) na začatie konania, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom inak ako na základe návrhu na zápis, zmenu zápisu alebo výmaz údajov. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Využíva sa v prípade, že podnikateľ zistí rozdiel medzi výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky a skutočným stavom, ktorý nepodlieha návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri SR (napr. chyba pri názve ulice).

Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.

Služba vyžaduje:

  • kvalifikovaný elektronický podpis,
  • elektronický formulár pre konanie o zhode vo formáte XML, podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov),
  • ak z obsahu konania vyplýva potreba pripojenia prílohy,  musí byť príloha vo formáte PDF (preferovaný formát) alebo TIFF podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa (resp. kvalifikovanými elektronickými podpismi navrhovateľov). Inak sú prílohy nepovinné. 

 

UPOZORNENIE:   

Prílohy skenujte v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi! Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je obsah čitateľný.

V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

 

Návrh (podnet) na začatie konania o zhode   

Služba predpokladá stiahnutie elektronického formulára pre návrh (podnet) na začatie konania o zhode. Formulár si môžete stiahnuť na stránke: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb.

Vypísaný elektronický formulár uložte do počítača vo formáte XML a podpíšte ho kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES_ZEP EPES.

Prílohy k podaniu naskenujte do formátu PDF (preferovaný formát) alebo TIFF a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte CMS-CAdES EPES. Text na dokumentoch musí byť čitateľný.

Zoznam certifikovaných aplikácií na podpísanie v uvedenom formáte je na stránke Národného bezpečnostného úradu - Certifikované produkty pre používateľov.

Aktuálne podpisovanie XML dokumentov vo formáte XAdES_ZEP EPES a PDF, TIFF dokumentov vo formáte CMS-CAdES EPES podporuje klientská aplikácia QSign 4.2 a vyššie.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign.

Postup:

  • Vypísanie formulára
  • Poslanie papierových listín


Vypísanie formulára

Prvý krok pri vypísaní formulára je výber registrového súdu podľa príslušnosti. Ďalej vyplňte Obchodné meno spoločnosti.

Spisová značka (oddiel a číslo vložky) sú povinné údaje. Vyplňte navrhovateľa – údaje, ktoré mate zadané v profile sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty>. Povinným dokumentom je elektronický formulár pre návrh (podnet) na začatie konania o zhode . Ďalšie dokumenty je možné priložiť prostredníctvom tlačidla Pridať iný>.

Postup pri prikladaní dokumentov:

  • Z poľa Výber podoby dokumentu vyberte, či dokument prikladáte elektronicky, alebo posielate papierovo na príslušný registrový súd.
  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Povinné dokumenty musia mať vložený súbor (elektronická podoba dokumentu).

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať>.

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. V prípade ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania.

Potvrdenka  o prijatí a overení Vášho podania je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom určeným na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín. V prípade   ak je dokument podpísaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa nevie automaticky overiť platnosť podpisu je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa s potvrdenkou o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky.

Ak je niektorý dokument vyhodnotený ako neplatný,  je následne doručená správa o tom, že  nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať nanovo s platnými dokumentmi.

Posielanie papierových listín

Ak ste si pri vypĺňaní podania vybrali poslanie niektorej z príloh k podaniu papierovo, doručte v lehote stanovenej zákonom prílohu v papierovej podobe na príslušný registrový súd. Takto odoslané prílohy označte jasne a zrozumiteľne číslom podania, ktoré bolo Vášmu podaniu pridelené. Nedoručenie príloh alebo neoznačenie príloh môže mať za následok nevybavenie Vášho podania.

Ďalej budete prostredníctvom elektronickej schránky informovaný o ďalšom priebehu spracovávania podania.

Potvrdenka o overení Vášho podania je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom určeným na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.

Formát  potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Kvalifikovaný elektronický podpis na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign.

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 10. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 27. 2. 2015