Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

 1. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 2. Výber podoby požadovaného potvrdenia (elektronická alebo listinná)
 3. Výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov.
 4. Vloženie názvu listiny/listín, ktorej/ktorých je požadované potvrdenie
 5. Určenie počtu kópií v prípade výberu listinnej podoby potvrdenia
 6. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – v prípade žiadosti v listinnej podobe je potrebné vyplniť korešpondenčnú adresu. V prípade elektronickej podoby výpisu je potrebné zadať kontaktný email
 7. Odoslanie vytvorenej žiadosti. 

Tipy:

 • Medzi vyhľadávaním subjektov a formulárom je možné sa prepínať, pričom výsledky vyhľadávania a údaje vo formulári ostávajú zachované.
 • Malé písmená v zadaných slovách sa transformujú na veľké písmená.
 • Písmená s diakritikou sa transformujú na odpovedajúce písmená bez diakritických znamienok. 

Obmedzenia pre potvrdenia v elektronickej podobe:

 • Maximálny počet subjektov: 40
 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v elektronickej podobe: 10

Obmedzenia pre potvrdenia v listinnej podobe:

 • Maximálny počet subjektov z jedného registrového súdu: 40
 • Maximálny počet subjektov z rôznych registrových súdov: 1
 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v listinnej podobe: 10

Vyplnenie údajov o správe

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod.

Vyhľadávanie subjektov v obchodnom registri

Subjekty zapísané v obchodnom registri je možné vyhľadávať voliteľne podľa kritérií - obchodné meno/IČO/Spisová značka.

Vyhľadávanie podľa obchodného mena/IČO/Spisovej značky

Uveďte obchodné meno (zadajte obchodné meno, časť obchodného mena, alebo aspoň štyri začiatočné písmená obchodného mena), IČO (v celom znení) alebo spisovú značku v tvare: oddiel/vložka/súd (napr.: Sro/0000/B). Následne vyberte správnu hodnotu z číselníka v tvare napr.: ALFA, s.r.o. (IČO: 12345678, spisová značka: Sro/0000/B).

Výber vyhľadaných subjektov

Podľa zadaných vyhľadávacích kritérií sa zobrazia subjekty, ktoré vyhovujú zadaným vyhľadávacím kritériám. Používateľ potvrdí výber kliknutím na požadovaný subjekt.

Je potrebné napísať, ku ktorej listine žiadate o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín.

Pre žiadosť o potvrdenie v elektronickej podobe nemusia byť subjekty z rovnakého registrového súdu.

Výber subjektov sa ukončí  prechodom na ďalší krok formulára tlačidlom „Pokračovať“.

V prípade, že sa chcete vrátiť k vyhľadávaniu, je potrebné stlačiť tlačidlo „Späť“. V tomto prípade zoznam vybraných subjektov a názvy listín zostanú zachované.

Výber viacerých subjektov

Po kliknutí na tlačidlo „Pridať“ je možné pridať ďalší subjekt, z ktorého je požadovaný výpis.

Formulár žiadosti

Vo formulári žiadosti o vyhotovenie listinnej podoby potvrdenia je potrebné vyplniť údaje o osobe, ktorá informácie žiada, korešpondenčnú adresu, na ktorú má byť zaslané potvrdenie, ako aj kontaktný e-mail.

V prípade žiadosti o vyhotovenie elektronickej podoby potvrdenia je potrebné uviesť kontaktný e-mail, na ktorý bude zaslané potvrdenie.

Vo formulári sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností.

V dolnej časti formulára sa nachádzajú nasledovné tlačidlá:

 • „Späť“ – návrat na predchádzajúci krok formulára,
 • „Pokračovať“ –zobrazenie ďalšieho kroku formulára,
 • „Skontrolovať“ – v prípade chýbajúcich údajov systém upozorní žiadateľa na chýbajúce údaje,
 • „ Podpísať“ – podpísanie celého vyplneného podania integrovaným podpisovačom. Nie je nutné celé podanie podpisovať,
 • „Odoslať“ – slúži na odoslanie vyplneného podania,
 • „Uložiť do rozpracovaných“ – podanie je uložené v priečinku Rozpracované. Je možné sa k nemu vrátiť, upraviť ho a odoslať,
 • „Podpis viacerými osobami“ – je možné podanie odoslať na podpis ďalším osobám,
 • „Zahodiť“ – zmazanie podania.

Potvrdenie prijatia žiadosti a úhrada platby za službu

Po prijatí žiadosti, dostane používateľ do elektronickej schránky a e-mailom  správu o prijatí žiadosti obsahujúcu pridelené identifikačné číslo.

Vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v elektronickej podobe, poplatku nepodlieha.

K žiadosti o vydanie potvrdenia v listinnej podobe je používateľovi do elektronickej schránky doručená správa obsahujúca príkaz na úhradu. Úhradu poplatku je možné vykonať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maily majú iba informatívny charakter.

V prípade, že platba nie je uskutočnená do 10 dní od doručenia správy obsahujúcej informácie o platbe, žiadosť sa stáva neúčinnou.

Potvrdenie vybavenia a doručenie výstupov

O vybavení žiadosti budete informovaný správou prostredníctvom elektronickej schránky a na e-mailovú adresu.

Pri žiadosti o elektronickú podobu potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín:

V prípade nedoručenia potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín do  elektronickej schránky správ, je potrebné sa obrátiť priamo na príslušný registrový súd. Kontakty na všetky registrové súdy sú k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Garantujeme len doručenie do elektronickej schránky ÚPVS.

Žiadané potvrdenie o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín je autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na autorizáciu výstupov z obchodného registra. Potvrdenie je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign alebo pomocou bezplatnej aplikácie QES po uložení do ASiC-S. Kvalifikovaný elektronický podpis je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign a aj informatívne validovať v bezplatnej aplikácii QES po uložení do ASiC-S.

Pri žiadosti o listinnú podobu potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín:

Platba je spárovaná buď online (pri platbe kartou) alebo spravidla tretí pracovný deň po úhrade (bankový prevod). Po zaevidovaní úhrady poplatku na súde, bude žiadosť bezodkladne vybavená. 

Žiadané potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín, budú zaslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti. V prípade ich nedoručenia je potrebné obrátiť sa priamo na príslušný registrový súd, zistiť dátum odoslania, podacie číslo a uplatniť reklamáciu na pošte. Adresy a kontakty na registrové súdy sú k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 9. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2021