Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z obchodného registra

Elektronická služba „Poskytovanie výpisu z obchodného registra“ sa skladá z nasledujúcich krokov: 

 1. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 2. Výber podoby poskytovaného výpisu (elektronická alebo listinná)
 3. Výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov
 4. Určenie počtu kópií
 5. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – v prípade žiadosti v listinnej podobe je potrebné vyplniť korešpondenčnú adresu. V prípade elektronickej podoby výpisu je potrebné zadať kontaktný e-mail
 6. Odoslanie vytvorenej žiadosti

Tipy

 • Medzi vyhľadávaním subjektov a formulárom je možné sa prepínať, pričom výsledky vyhľadávania a údaje vo formulári ostávajú zachované.
 • Malé písmená v zadaných slovách sa pri vyhľadávaní transformujú na veľké písmená.
 • Písmená s diakritikou sa transformujú na odpovedajúce písmená bez diakritických znamienok. 

Obmedzenia pre výpis v elektronickej podobe:

 • Maximálny počet subjektov: 40
 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v elektronickej podobe: 1

Obmedzenia pre výpis v listinnej podobe:

 • Maximálny počet subjektov z jedného registrového súdu: 40 (v prípade, že je žiadaná maximálne 1 kópia z každého výpisu, inak nesmie žiadosť presiahnuť 40 výpisov aj vrátane kópií)
 • Maximálny počet subjektov z rôznych registrových súdov: 1
 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v listinnej podobe: 10

Vyplnenie údajov o správe

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú Vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod.

Vyhľadávanie subjektov v obchodnom registri

Subjekty zapísané v obchodnom registri je možné vyhľadávať voliteľne podľa kritérií - obchodné meno/IČO/Spisová značka.

Vyhľadávanie podľa obchodného mena/IČO/Spisovej značky

Uveďte obchodné meno (zadajte obchodné meno, časť obchodného mena, alebo aspoň štyri začiatočné písmená obchodného mena), IČO (v celom znení) alebo spisovú značku v tvare: oddiel/vložka/súd (napr.: Sro/0000/B). Následne vyberte správnu hodnotu z číselníka v tvare napr.: ALFA, s.r.o. (IČO: 12345678, spisová značka: Sro/0000/B).

Výber vyhľadaných subjektov

Podľa zadaných vyhľadávacích kritérií sa zobrazia subjekty, ktoré vyhovujú zadaným vyhľadávacím kritériám. Používateľ potvrdí výber kliknutím na požadovaný subjekt. 

Pre žiadosť o výpis z obchodného registra v elektronickej podobe nemusia byť subjekty z rovnakého registrového súdu.

Výber viacerých subjektov

Po kliknutí na tlačidlo „Pridať“ je možné pridať ďalší subjekt, o ktorého výpis žiadate

Výber subjektov sa ukončí  prechodom na ďalší krok formulára tlačidlom „Pokračovať“.
V prípade, že sa chcete vrátiť k vyhľadávaniu, je potrebné stlačiť tlačidlo „Späť“. V tomto prípade zoznam vybraných subjektov zostane zachovaný.

Formulár žiadosti

Vo formulári žiadosti o poskytnutie výpisu z obchodného registra v listinnej podobe je potrebné vyplniť údaje o osobe, ktorá informácie žiada, korešpondenčnú adresu, na ktorú majú byť poslané výpisy z OR, ako aj kontaktný email. V prípade žiadosti o vyhotovenie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra je potrebné uviesť kontaktný email, na ktorý bude predmetný výpis zaslaný.

Vo formulári sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností.

V dolnej časti formulára sa nachádzajú nasledovné tlačidlá:

 • „Späť“ – návrat na predchádzajúci krok formulára,
 • „Pokračovať“ –zobrazenie ďalšieho kroku formulára,
 • „Skontrolovať“ – v prípade chýbajúcich údajov systém upozorní žiadateľa na chýbajúce údaje,
 • „ Podpísať“ – podpísanie celého vyplneného podania integrovaným podpisovačom. Nie je nutné celé podanie podpisovať,
 • „Odoslať“ – slúži na odoslanie vyplneného podania,
 • „Uložiť do rozpracovaných“ – podanie je uložené v priečinku Rozpracované. Je možné sa k nemu vrátiť, upraviť ho a odoslať,
 • „Podpis viacerými osobami“ – je možné podanie odoslať na podpis ďalším osobám,
 • „Zahodiť“ – zmazanie podania.

Potvrdenie prijatia žiadosti a úhrada platby za službu 

Po prijatí žiadosti, bude používateľovi doručená správa o prijatí žiadosti obsahujúca pridelené identifikačné číslo do elektronickej schránky  a na e-mail. Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe poplatku nepodlieha.

K žiadosti o výpis z obchodného registra v listinnej podobe je používateľovi do elektronickej schránky doručená správa obsahujúca príkaz na úhradu. Úhradu poplatku v prípade výberu listinnej podoby je možné vykonať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maily majú iba informatívny charakter.

V prípade, že platba nie je uskutočnená do 10 dní od doručenia správy obsahujúcej informácie o platbe, žiadosť sa stáva neúčinnou.

Potvrdenie vybavenia a doručenie výstupov

O vybavení žiadosti budete informovaní správou prostredníctvom elektronickej schránky a na e-mailovú adresu.

V prípade výberu elektronickej podoby

Vám bude do elektronickej schránky doručená správa so žiadanými výpismi z obchodného registra a to bezodkladne po doručení žiadosti elektronickými prostriedkami. Garantujeme len doručenie do elektronickej schránky ÚPVS.

Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom určeným na podpisovanie výstupov z obchodného registra.Výpis z obchodného registre je vo formáte .asice.

Výpis je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign alebo pomocou bezplatnej aplikácie QES po uložení do ASiC-S. Kvalifikovaný elektronický podpis je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign a aj informatívne validovať v bezplatnej aplikácii QES po uložení do ASiC-S.

V prípade výberu listinnej podoby

Platba je spárovaná buď online (pri platbe kartou) alebo spravidla tretí pracovný deň po úhrade (bankový prevod). Po zaevidovaní úhrady vykonanej podľa pokynov zo správy, bude žiadosť bezodkladne vybavená. Žiadané výpisy budú poslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti. V prípade ich nedoručenia je potrebné obrátiť sa priamo na príslušný registrový súd, zistiť dátum odoslania, podacie číslo a uplatniť reklamáciu na pošte. Adresy a kontakty na registrové súdy sú k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2021
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2021