Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Elektronická službaPožiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registrasa skladá z  nasledujúcich krokov:

 1. Vyplnenie údajov o správe (nepovinné)
 2. Výber podoby požadovanej kópie listiny (elektronická alebo listinná)
 3. Výber subjektu/subjektov z obchodného registra prostredníctvom vyhľadávania subjektov.
 4. Výber listiny/listín, ktorej/ktorých je požadovaná kópia
 5. Určenie počtu kópií a v prípade potreby aj rozsah strán
 6. Vyplnenie kontaktných údajov žiadateľa – v prípade žiadosti v listinnej podobe je potrebné vyplniť korešpondenčnú adresu. V prípade elektronickej podoby kópie listiny/listín je potrebné zadať kontaktný email
 7. Odoslanie vytvorenej žiadosti 

Tipy:

 • Účtovné závierky a výročné správy uložené v zbierke listín za účtovné obdobia od roku 2013 sú zverejnené v Registri účtovných závierok,
 • Medzi vyhľadávaním subjektov a formulárom je možné sa prepínať, pričom výsledky vyhľadávania a údaje na formulári ostávajú zachované,
 • Malé písmená v zadaných slovách sa pri vyhľadávaní transformujú na veľké písmená,
 • Písmená s diakritikou sa transformujú na odpovedajúce písmená bez diakritických znamienok. 

Obmedzenia pre kópie listín v elektronickej podobe:

 • Maximálny počet subjektov:  40

 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v elektronickej podobe: 1

Obmedzenia pre kópie listín v listinnej podobe:

 • Maximálny počet subjektov: 1

 • Maximálny počet listín v jednej žiadosti: 1

 • Maximálny počet vyžiadaných kópií v listinnej podobe: 10

Vyplnenie údajov o správe

Predmet

Môžete uviesť predmet správy. Tento údaj sa priamo zobrazí v zozname elektronických správ v schránke používateľa. Uveďte napríklad krátky text popisujúci obsah správy.

Značka prijímateľa

Môžete uviesť značku prijímateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy. Uveďte informáciu, ktorú Vám napríklad v rámci konania poslal adresát.

Značka odosielateľa

Môžete uviesť značku odosielateľa. Táto značka sa zobrazí v detaile správy a môže sa použiť na identifikáciu. Uveďte napríklad číslo konania, číslo registratúrneho záznamu, spisovú značku a pod.

Vyhľadávanie subjektov v obchodnom registri 

Subjekty zapísané v obchodnom registri je možné vyhľadávať voliteľne podľa kritérií - obchodné meno/IČO/Spisová značka. 

Vyhľadávanie podľa obchodného mena/IČO/Spisovej značky 

Uveďte obchodné meno (zadajte obchodné meno, časť obchodného mena, alebo aspoň štyri začiatočné písmená obchodného mena), IČO (v celom znení) alebo spisovú značku v tvare: oddiel/vložka/súd (napr.: Sro/0000/B). Následne vyberte správnu hodnotu z číselníka v tvare napr.: ALFA, s.r.o. (IČO: 12345678, spisová značka  Sro/0000/B).

Výber vyhľadaných subjektov

Podľa zadaných vyhľadávacích kritérií sa zobrazia subjekty, ktoré vyhovujú zadaným vyhľadávacím kritériám. Používateľ potvrdí výber kliknutím na požadovaný subjekt. Pod subjektom sa zobrazí zoznam listín, ktoré sú dostupné v Zbierke listín pre zvolený subjekt. Označením listiny/listín potvrdí ich výber.

Výber viacerých subjektov

Táto funkcionalita je možná iba pri výbere elektronickej podoby kópie listiny.

Po kliknutí na tlačidlo ,,Pridať" je možné pridať ďalší subjekt, o ktorého kópiu listiny môže používateľ požiadať.

Nehodiacu sa listinu je možné zo zoznamu odstrániť jej odznačením v zozname listín.

Pre žiadosť o kópiu listiny v elektronickej podobe nemusia byť subjekty z rovnakého registrového súdu.

Výber listín sa ukončí prechodom na ďalší krok formulára tlačidlom „Pokračovať“.

V prípade, že sa chcete vrátiť k vyhľadávaniu, je potrebné stlačiť tlačidlo „Späť“. V tomto prípade zoznam vybraných subjektov a listín zostane zachovaný.

Formulár žiadosti

Vo formulári žiadosti o vyhotovenie listinnej podoby kópie listiny je potrebné vyplniť údaje o osobe, ktorá informácie žiada, korešpondenčnú adresu, na ktorú majú byť poslané kópie, ako aj kontaktný email.

V prípade žiadosti o vyhotovenie elektronickej podoby kópie listiny je potrebné uviesť kontaktný email, na ktorý bude zaslaná kópia požadovanej listiny.

Vo formulári sú automaticky vyplnené údaje vybraných spoločností.

V dolnej časti formulára sa nachádzajú nasledovné tlačidlá:

 • „Späť“ – návrat na predchádzajúci krok formulára,
 • „Pokračovať“ –zobrazenie ďalšieho kroku formulára,
 • „Skontrolovať“ – v prípade chýbajúcich údajov systém upozorní žiadateľa na chýbajúce údaje,
 • „Podpísať“ – podpísanie celého vyplneného podania integrovaným podpisovačom. Nie je nutné celé podanie podpisovať,
 • „Odoslať“ – slúži na odoslanie vyplneného podania,
 • „Uložiť do rozpracovaných“ – podanie je uložené v priečinku Rozpracované. Je možné sa k nemu vrátiť, upraviť ho a odoslať,
 • „Podpis viacerými osobami“ – je možné podanie odoslať na podpis ďalším osobám,
 • „Zahodiť“ – zmazanie podania.

Potvrdenie prijatia žiadosti a úhrada platby za službu

Po prijatí žiadosti, dostane používateľ do elektronickej schránky a e-mailom správu o prijatí žiadosti obsahujúcu pridelené identifikačné číslo.

Vyhotovenie a vydanie kópie listiny zo zbierky listín v elektronickej podobe poplatku nepodlieha.

K žiadosti o vyhotovenie listinnej podoby kópie listiny je používateľovi do elektronickej schránky a emailu doručená správa o platobných podmienkach. Výšku platby určuje na základe počtu strán a počtu kópií listiny príslušný registrový súd.

Úhradu poplatku je možné vykonať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky alebo zrealizovať podľa pokynov v platobnom predpise doručenom prostredníctvom elektronickej schránky. Informácie uvedené v e-maily majú iba informatívny charakter.

V prípade, že platba nie je uskutočnená do 10 dní od doručenia správy obsahujúcej informácie o platbe, žiadosť sa stáva neúčinnou.

Potvrdenie vybavenia a doručenie výstupov

O vybavení žiadosti budete informovaní správou prostredníctvom elektronickej schránky a na e-mailovú adresu.

Pri žiadosti o elektronickú podobu listiny:

 • Listiny, ktoré sú na súde v elektronickej podobe systém odošle v deň doručenia žiadosti po 21.00 hodine do elektronickej schránky.
 • Listiny, ktoré sú v papierovej podobe musí súd spracovať a odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, kedy súdu prišla informácia o doručení žiadosti.

V prípade neobdržania listiny do  elektronickej schránky správ, je potrebné sa obrátiť priamo na príslušný registrový súd. Kontakty na registrové súdy sú k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Garantujeme len doručenie do elektronickej schránky ÚPVS.

Kópia listiny v elektronickej podobe je podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom určeným na podpisovanie výstupov z obchodného registra.

Formát listiny je .asice. Výpis je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign, D.Bulk Signer - Standard alebo pomocou bezplatnej aplikácie QES po uložení do ASiC-S.

Kvalifikovaný elektronický podpis je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign a aj informatívne validovať v bezplatnej aplikácii QES po uložení do ASiC-S.

Pri žiadosti o listinnú podobu listiny:

Platba je spárovaná buď online (pri platbe kartou) alebo spravidla tretí pracovný deň po úhrade (bankový prevod). Po zaevidovaní úhrady poplatku na súde,bude žiadosť bezodkladne vybavená.

Žiadané kópie listiny budú zaslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti. V prípade nedoručenia je potrebné obrátiť sa priamo na príslušný registrový súd, zistiť dátum odoslania, podacie číslo a uplatniť  reklamáciu na pošte.

Adresy a kontakty na registrové súdy sú k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

Garantujeme len doručenie do elektronickej schránky ÚPVS.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum poslednej zmeny: 16. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 13. 10. 2021