Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Zdaňovanie jednotlivých druhov príjmov rezidentov SR dosahovaných v zahraničí

Financie a hospodárstvo

Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) vykonávanej v zahraničí

Všeobecné pravidlo uvedené v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia určuje, že príjmy zo zamestnania sa zdania v štáte skutočného výkonu činnosti (v štáte zdroja). Takže ak rezident SR vykonával závislú činnosť v zahraničí (napr. v Českej republike u českého zamestnávateľa), príjem za túto činnosť je podľa zmluvy zdaniteľný v zahraničí. Spôsob zdaňovania a výšku dane v tomto štáte následne vymedzujú vnútroštátne právne predpisy platné v danom štáte.

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy www.financnasprava.sk a v rámci Najčastejšie kladených otázok (FAQ):

Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) vykonávanej v zahraničí

Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) vykonávanej v zahraničí (FAQ)

Príjem z podnikania vykonávaného v zahraničí – vznik stálej prevádzkarne

V prípade, že rezident SR vykonáva podnikateľskú činnosť v zmluvných štátoch, pri zdaňovaní jeho príjmov je rozhodujúci vznik stálej prevádzkarne. Právo na zdanenie jeho príjmov má zahraničný štát v prípade, ak daňovníkovi na jeho území vznikne stála prevádzkareň prostredníctvom ktorej tam vykonáva svoju činnosť. Ak daňovníkovi stála prevádzkareň v zahraničí nevznikne, svoje príjmy zdaní len v SR.

Vznik stálej prevádzkarne je v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia spravidla riešený v článku 5 a tiež vo vnútroštátnej legislatíve konkrétneho štátu. Stála prevádzkareň rezidentovi SR v zahraniční vznikne v prípade, že sú splnené podmienky pre jej vznik ako podľa zmluvy, tak aj podľa vnútroštátneho predpisu.

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy: Príjem z podnikania vykonávaného v zahraničí

Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Ak rezident SR v zdaňovacom období dosiahne príjmy z prenájmu alebo z predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zmluvnom štáte v zahraničí, právo na zdanenie týchto príjmov má vo všeobecnosti štát, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.
Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy: Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí (FAQ)

Príjem z činnosti umelca alebo športovca vykonávanej v zahraničí

Ak rezident SR v zdaňovacom období dosiahne príjmy z činnosti umelca alebo športovca, ktorú vykonával v zmluvnom štáte v zahraničí, tieto príjmy môžu byť podľa zmluvy zdanené v zahraničí (článok „Umelci a Športovci“). To, či zahraničie toto právo využije a akým spôsobom, závisí od vnútroštátnych predpisov toho konkrétneho štátu.

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy: Príjem z činnosti umelca alebo športovca vykonávanej v zahraničí

Príjem z činnosti umelca alebo športovca vykonávanej v zahraničí (FAQ)

Výhra alebo cena zo zahraničia

V prípade, že rezident SR v priebehu zdaňovacieho obdobia obdržal výhru alebo cenu zo zmluvného štátu v zahraničí, väčšina zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia dáva právo na zdanenie takéhoto príjmu len štátu rezidencie (t.j. SR). Podmienkou uplatnenia nezdanenia takéhoto príjmu v zahraničí je opäť včasné preukázanie rezidencie daňovníka v SR zahraničnému poskytovateľovi výhry.

Výnimku predstavuje napr. výhra z ČR, kedy má právo zdaniť príjem z výhier v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, z výhier v súťažiach a žrebovaniach v zmysle zmluvy Česká republika. To, či ČR toto právo dané zmluvou využije, závisí od jej vnútroštátnych daňových predpisov. Daňovník zamedzí prípadnému dvojitému zdaneniu tohto príjmu v SR metódou zápočtu dane.

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy: Výhra alebo cena zo zahraničia

Výhra alebo cena zo zahraničia (FAQ)

Príjem charakteru úrokov zo zahraničia

Ak rezidentovi SR plynú úroky napr. z peňažných prostriedkov uložených v zahraničných bankách, právo na ich zdanenie určuje v prípade zmluvných štátov konkrétna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.

Na to, aby ju platiteľ príjmu (napr. zahraničná banka) uplatnil a postupoval podľa nej, je však podstatné, aby mu náš rezident včas predložil potvrdenie o svojej daňovej rezidencii v SR. Takéto potvrdenie daňovníkovi vydá slovenský daňový úrad na základe žiadosti tohto daňovníka (žiadosť nemá predpísaný vzor a vydanie potvrdenia je bezplatné).

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy:

Príjem charakteru úrokov zo zahraničia

Príjem charakteru úrokov zo zahraničia (FAQ)

Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia

V prípade, že rezident SR v zdaňovacom období prijal dividendy (podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva) zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákonom o dani z príjmov. Zdaňovanie dividend a výška sadzby dane je v zmluvách vymedzená v článku „Dividendy“.

Za predpokladu, že ide o dividendy, ktoré sú v SR predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, rezident SR ich zahrnie do daňového priznania.
Pri posúdení zdaniteľnosti týchto príjmov v SR je dôležité, za aké zdaňovacie obdobie sú dividendy vyplácané.

Podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (dividendy) a tiež podiely na zisku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má obdobné daňovoprávne charakteristiky ako obchodná spoločnosť alebo družstvo založené podľa právnych predpisov SR vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016 vyplatené počnúc 1.1.2017, nie sú predmetom dane.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003 a plynú po 1.1.2017 rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí (bez ohľadu na to či zo zmluvného štátu, resp. nezmluvného štátu), zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania sadzbou dane vo výške 7%.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 a plynú rezidentovi SR (fyzickej osobe) zo zdrojov v zahraničí

  • od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona], zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%, 
  • od daňovníka nezmluvného štátu [§ 2 písm. x) zákona o dani z príjmov], zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 35%.

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy:

Informácia k  zdaňovaniu podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe rezidentovi SR od 1.1.2017

Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia

Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia (FAQ)

Príjem charakteru licenčných poplatkov plynúcich zo zahraničia

Ak rezidentovi SR v zdaňovacom období plynuli príjmy v podobe licenčných poplatkov (tzv. kultúrnych alebo priemyselných) zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákonom o dani z príjmov. Zdaňovanie licenčných poplatkov a výška sadzby dane je v zmluvách vymedzená v článku „Licenčné poplatky“. Na to, aby sa táto zmluva uplatnila, je potrebné, aby daňovník preukázal platiteľovi príjmu (napr. zahraničnej spoločnosti), že je daňovým rezidentom SR, a to ešte pred tým, ako mu takýto príjem bude vyplatený. Potvrdenie o rezidencii daňovníkovi (rezidentovi SR) vydá miestne príslušný správca dane v SR.
Ak rezident SR v priebehu zdaňovacieho obdobia prijal licenčné poplatky zo zahraničia, je povinný uviesť tento príjem vo svojom daňovom priznaní podanom v SR (napr. § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

Bližšie informácie k tejto problematike spolu s príkladmi nájdete na portále finančnej správy: Príjem charakteru licenčných poplatkov plynúcich zo zahraničia

Príjem charakteru licenčných poplatkov plynúcich zo zahraničia (FAQ)

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2015

Lokalita

  • Slovensko