Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa

Zárobková činnosť a poistenec

Financie a hospodárstvo

Zárobková činnosť je činnosť zamestnanca a činnosť SZČO.

Zárobková činnosť podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:

1) právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu (zárobková činnosť zamestnanca),
2) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (zárobková činnosť SZČO).

Zárobková činnosť je aj činnosť podľa bodov 1) a 2), z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Zárobková činnosť je aj činnosť podľa bodov 1) a 2), z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu, ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Poistencom je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších prepisov.

Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon).

Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

Dátum poslednej zmeny: 6. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 11. 2017

Lokalita

  • Slovensko