Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Záložné právo

Občan a štát

Záložné právo je akcesorickým právom a je jedným z inštitútov pôsobiacich na dlžníka, aby uhradil veriteľovi svoj dlh riadne a včas.

Záložné právo

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (ďalej len „záloh“), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.

Záložné právo sa zriaďuje:

 • písomnou zmluvou (v prípade hnuteľnej veci zmluva nemusí byť písomná, za predpokladu, že záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa Občianskeho zákonníka) - určí sa v nej pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje a záloh,
 • schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva,
 • rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu,
 • zákonom.

Záložným právom možno zabezpečiť peňažnú ako aj nepeňažnú pohľadávku, ktorej hodnota je určitá alebo kedykoľvek počas trvania záložného práva určiteľná. Záložným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky.

Záložné právo prechádza pri prevode alebo prechode pohľadávky zabezpečenej záložným právom na nadobúdateľa pohľadávky.

Záloh môže byť:

 • vec,
 • právo,
 • iná majetková hodnota,
 • byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné,
 • súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt,
 • podnik alebo časť podniku,
 • iná hromadná vec.

Dohody zakazujúce zriadiť záložné právo sú voči tretím osobám neúčinné.

Na vznik záložného práva sa v prevažnej miere vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ktorý vedie Notárska komora). Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká vo všeobecnosti zápisom v katastri nehnuteľností. Záložné právo na hnuteľnú vec vzniká jej odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy (ak sa na úschove záložca a záložný veriteľ dohodli). K niektorým veciam, právam alebo k iným majetkovým hodnotám ustanoveným osobitným zákonom vzniká jeho registráciou v osobitnom registri (napr. v prípade ochranných známok, patentov a pod.).

Pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí v zásade záložné právo aj voči nadobúdateľovi zálohu (zákon pripúšťa výnimky). V praxi to znamená, že ak občan kupuje napr. byt zaťažený záložným právom v prospech banky, kúpou bytu zostáva toto záložné právo zachované. V zmluve o zriadení záložného práva sa môžu strany dohodnúť, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom.

Záložca môže záloh používať zvyčajným spôsobom, je však povinný zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Ak je zálohom hnuteľná vec a záloh bol odovzdaný záložnému veriteľovi, záložný veriteľ je povinný zverený záloh chrániť pred poškodením, stratou a zničením; zverený záloh je oprávnený užívať len so súhlasom záložcu. Ak záložnému veriteľovi vzniknú v dôsledku plnenia týchto povinností náklady, má voči záložcovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov.

Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva (napr. predaj zálohu na dražbe,  a pod.).

Viac záložných práv na jednom zálohu

Ak vzniklo na zálohu viac záložných práv, na ich uspokojenie je rozhodujúce poradie ich registrácie v registri záložných práv počítané odo dňa ich najskoršej registrácie.

Ak vznikne na hnuteľnej veci viac záložných práv a niektoré z nich vznikne odovzdaním veci, na uspokojenie záložných práv majú prednosť záložné práva registrované v registri záložných práv podľa poradia ich registrácie.

Ak vznikne na zálohu viac záložných práv, môžu sa záložní veritelia dohodnúť o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie. Taká dohoda nadobúda účinnosť registráciou dohodnutého poradia v registri záložných práv alebo registráciou v osobitnom registri, ak sa na vznik záložného práva vyžaduje registrácia v osobitnom registri, na základe žiadosti všetkých na dohode zúčastnených záložných veriteľov. Dohoda, na ktorej základe by sa mohla záložnému veriteľovi, ktorý nie je jej účastníkom, zhoršiť vymožiteľnosť pohľadávky pri výkone záložného práva, je neúčinná voči tejto osobe.

Výkon záložného práva

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi a dlžníkovi, ak osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu, a pri záložných právach registrovaných v registri záložných práv aj zaregistrovať začatie výkonu záložného práva v tomto registri, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. V písomnom oznámení o začatí výkonu záložného práva záložný veriteľ uvedie spôsob, akým sa uspokojí alebo sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu.

Po oznámení o začatí výkonu záložného práva nesmie záložca bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť. Porušenie zákazu nemá účinky voči osobám, ktoré nadobudli záloh od záložcu v bežnom obchodnom styku v rámci predmetu podnikania záložcu okrem prípadu, keď nadobúdateľ vedel alebo vzhľadom na všetky okolnosti mohol vedieť, že sa začal výkon záložného práva.

Záložný veriteľ má voči záložcovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.

Ak je záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností, záložný veriteľ je povinný jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva zaslať príslušnému okresnému úradu, ktorá začatie výkonu záložného práva vyznačí v katastri nehnuteľností.

Zánik záložného práva

Záložné právo zaniká v týchto prípadoch:

 • zánikom zabezpečenej pohľadávky,
 • zánikom všetkých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, na ktoré sa záložné právo vzťahuje,
 • ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva,
 • uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
 • vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
 • ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu zálohu nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný, že nadobúda záloh nezaťažený záložným právom,
 • ak záložca previedol záloh a zmluva o zriadení záložného práva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
 • iným spôsobom dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu.

Ďalšie užitočné informácie

Dátum poslednej zmeny: 24. 5. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

 • Slovensko