Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Základné pojmy

Financie a hospodárstvo

Základné pojmy sú definované v § 2 zákona o dani z príjmov.

Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení sa rozumie:

 • daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,
 • príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou:
  1. fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava (fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR, ak na území SR nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu),
  2. právnická osoba, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia (miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri),
 • daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou:
  1. fyzická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku,
  2. fyzická osoba uvedená v predchádzajúcom odseku, ktorá sa na území SR obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR,
  3. právnická osoba neuvedená v predchádzajúcom odseku
 • predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,
 • predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR,
 • zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,
 • daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka,
 • základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,
 • daňovou stratou rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,
 • zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,
 • daňovníkom členského štátu Európskej  únie fyzická osoba alebo právnická  osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. 

Dátum poslednej zmeny: 28. 6. 2015
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko