Ústredný portál verejnej správy

Základné pojmy v oblasti právnych predpisov

Občan a štát

Prinášame niektoré pojmy uľahčujúce orientáciu v právnych predpisoch.

Predpisy
Súhrn právnych predpisov uverejnených Zbierke zákonov.

Judikatúra
Súdne rozhodnutia, stanoviská a nálezy (Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, resp. súdov).

Ústavné zákony
Dokumenty najvyššej právnej sily (Ústava SR a ústavné zákony SNR), ktorým nesmú odporovať ostatné právne predpisy.

Zákony
Všeobecne záväzné právne predpisy prijaté Národnou radou SR. 

Vyhlášky
Všeobecne záväzné právne prepisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vyhlásené v Zbierke zákonov SR.

Nariadenia vlády
Všeobecne záväzné právne prepisy vyhlásené vládou SR.

Opatrenia
Organizačné akty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.

Rozhodnutia:

  • Ústavného súdu SR o nesúlade s právnymi prepismi vydanými v Zbierke zákonov
  • Prezidenta republiky SR o rozpustení NR SR, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie a o vyhlásení vojnového alebo výnimočného stavu v SR
  • Rozhodnutia vlády SR o udelení amnestie o priestupkoch
  • Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR a do orgánov samospráv obcí

Úplne znenia
Úplné znenia právnych predpisov oficiálne vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Novelizované znenia
Úplné znenia právnych predpisov spracované ministerstvom spravodlivosti, resp. iným ÚOŠS SR, ktoré neboli oficiálne vyhlásené v Zbierke zákonov SR.

Nový predpis
Kategória pre novo - zaradené predpisy.

Unijné právo/Právo EÚ
Prijatím Lisabonskej zmluvy došlo k odstráneniu trojpilierovej štruktúry Európskeho práva.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko