Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Základ dane

Financie a hospodárstvo

Daňovník fyzická osoba  svoj základ dane zistí ako súčet 

- čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zo závislej činnosti) a § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov (z podnikania) a § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov (z inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a

- čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (z prenájmu) a § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (z použitia diela a použitia umeleckého výkonu), a § 8 zákona o dani z príjmov (z ostatných príjmov).

O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2 (základ dane zistený z tzv. aktívnych príjmov, t.j. základ dane zistený z príjmov z podnikania a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom sa použije postup odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov.

Daňovník zahrnie do základu dane aj príjem, z ktorého je možné daň vyberanú zrážkou  považovať za preddavok na daň a daňovník sa rozhodne takto vybranú daň zrážkou odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (u rezidenta SR ide len o príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov).

Daňovník do základu dane nezahrnie príjem, z ktorého sa daň vybraná zrážkou podľa § 43 ods. 6 považuje za splnenie daňovej povinnosti.

Príjmy uvedené v § 6 ods. 3 (príjmy z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v § 6 ods. 1 zákona) a § 8 (ostatné príjmy), ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak. V tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, resp. u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6  ods. 11 zákona z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Daňovú stratu  môže vykázať len daňovník s tzv. aktívnymi príjmami :

  • z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov   

Daňovú stratu nemôže vykázať daňovník s tzv. pasívnymi príjmami:

  • z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona,
  • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona,
  • z kapitálového majetku podľa § 7 zákona 
  • s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Základ dane pri skončení podnikania

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov), upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov.

- Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane.

- Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva upraví základ dane o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.

- Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10 zákona) upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Na účely zistenia základu dane podľa § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov (pre daňové účely), je

- zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti,
- prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností,
- skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu,
- skončenie podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu resp. skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu z dôvodu úmrtia daňovníka; v tomto prípade úpravu základu dane a vyčíslenie daňovej povinnosti za zomretého daňovníka vykoná dedič.

V uvedených prípadoch daňovník, ktorý je účtovnou jednotkou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Zároveň upraví základ dane predpísaným spôsobom v zmysle § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Dátum poslednej zmeny: 24. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko