Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Základ a sadzba dane

Financie a hospodárstvo

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby v zmysle § 22 zákona o DPH je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby, ďalej sa do základu dane zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu a súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho.

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v zmysle § 23 zákona o DPH sa určí tak, ako v zmysle § 22 zákona o DPH (text vyššie).  

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Základ dane a oprava...

Sadzba dane

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane. Na vymedzené tovary a služby sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.

Medzi tovary podliehajúce zníženej sadzbe dane (v zmysle prílohy č. 7 zákona o DPH) patria napr.: chladené alebo čerstvé hovädzie mäso, mäso zo svíň, mäso a droby z hydiny, mäso z králikov, živé ryby, filé, maslo, mlieko, smotana, antibiotiká, farmaceutické výrobky, určité sanitárne výrobky z plastu, tlačené knihy, hudobniny, niektoré pomôcky pre zdravotne postihnutých občanov, ortopedické zariadenia, kontaktné šošovky, okuliarové šošovky.

 V roku 2020 sa použije sadzba DPH 10 % aj na ďalšie skupiny tovarov, a to:

 • vybrané potraviny, napr. konkrétne mäso či ryby vrátane novej skupiny zdravých potravín, napr. jablká, hrušky, med,
 • lieky a vybrané zdravotnícke potreby,
 • knihy a po novom aj noviny, časopisy a periodiká.

S účinnosťou od 1.1.2019 sa uplatňuje znížená sadzbe dane 10 % aj na vybrané služby uvedené v prílohe 7a zákona o DPH. Ide o služby zatriedené v kóde 55 Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA:

 • 55.1 Hotelové a podobné ubytovacie služby
 • 55.2 Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
 • 55.3 Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
 • 55.9 Ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné)

Znížená sadzba dane sa uplatňuje aj na tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej politiky dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak touto činnosťou nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže.

Podrobnejšie informácie nájdete:

 • zákon č. 317/2019 Z. z.ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  zákon č. 318/2019 Z. z.ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

DPH vybraných potravín

Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko