Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu na stavby jadrových zariadení

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, pri stavbách jadrových zariadení a stavbách súvisiacich s jadrovým zariadením nachádzajúcich sa v areáli ohraničenom hranicami jadrového zariadenia.

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

  1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
  2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
  3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
  4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
  5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Na stavebné konanie pre stavby jadrových zariadení sa vzťahuje stavebný zákon a atómový zákon.

Stavbu jadrového zariadenia môže uskutočňovať len držiteľ platného stavebného povolenia vydaného v súlade so stavebným zákonom.

ÚJD SR rozhodne o vydaní stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti stavebníka o stavebné povolenie doloženej dokumentáciou vyžadovanou stavebným zákonom a dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode B atómového zákona.

Na stavby jadrových zariadení s osobitným zásahom do zemskej kôry, ako sú podzemné úložiská, sa vzťahujú osobitné predpisy, ak atómový zákon neustanovuje inak.

Povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode C atómového zákona. Toto povolenie je súčasťou povolenia na predčasné užívanie stavby podľa stavebného zákona.

Súhlas na skúšobnú prevádzku vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti doloženej správou o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Tento súhlas je súčasťou súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona.

Po kladnom vyhodnotení skúšobnej prevádzky na návrh držiteľa povolenia ÚJD SR začne kolaudačné konanie podľa stavebného zákona.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016