Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Vydávanie súhlasu v súvislosti s jadrovým zariadením

Obrana a bezpečnosť

Jadrovým zariadením sa rozumie súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projektom určenej konfigurácii, určených na:

 1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
 2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg 1ab) okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, 1ac) zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentrátu,
 3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
 5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

ÚJD SR podľa § 4 ods. 2 písm. f) atómového zákona vydáva súhlas na:

 1. umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
 2. realizáciu zmien podľa § 2 písm. v) atómového zákona,
 3. vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona,
 4. rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
 5. jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
 6. skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
 7. použitie nového typu jadrového paliva.

ÚJD SR rozhodne o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia na základe písomnej žiadosti doloženej dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode A atómového zákona a na základe vyjadrenia Európskej komisie podľa osobitného predpisu.

Súhlas na ďalšiu etapu uvádzania do prevádzky vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti držiteľa povolenia po posúdení správy o vyhodnotení predchádzajúcej etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky.

Prevádzka jadrového zariadenia sa člení na skúšobnú prevádzku a prevádzku.

Súhlas na skúšobnú prevádzku vydá ÚJD SR po predložení písomnej žiadosti doloženej správou o vyhodnotení uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky. Tento súhlas je súčasťou súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa osobitného predpisu.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016