Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Vydanie, výmena, obnovenie a neplatnosť vodičského preukazu

Občan a štát

V tejto agende sa dočítate o podmienkach vydávania, výmeny a obnovovania vodičských preukazov, ako aj o dôvodoch ich neplatnosti.

Vydanie vodičského preukazu

Vodičské preukazy vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. 

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný:

 • predložiť platný doklad svojej totožnosti,
 • vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
 • spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p) zákona o cestnej premávke, t.j.:

- dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky viac aspoň šesť mesiacov,
- nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
- nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
- nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
- nemá zadržaný vodičský preukaz,
- nemá odobraté vodičské oprávnenie,
- nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
- nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
- nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený,
- nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.

 • predložiť príslušné doklady a
 • podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu.

Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný podľa (§ 71) za blokovú pokutu nezaplatenú na mieste, možno vydať nový vodičský preukaz po preukázaní pominutia dôvodov jeho zadržania; žiadateľ o vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.  

Praktická rada: Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nájdete v prílohe č. 2a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Výmena vodičského preukazu

Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 19. januárom 2013 za vodičský preukaz podľa tohto zákona.

Orgán Policajného zboru vyznačí platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE podľa platnosti predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v nasledujúcich dvoch odsekoch nie je ustanovené inak.

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu 

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je:

 • neplatný podľa § 100 ods. 1 zákona o cestnej premávke t.j. z dôvodu že:

- uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3 zákona t.j.:

 •  vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
 • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,

- obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
- údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
- meno a priezvisko v ňom  uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
- údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
- držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
- za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3. zákona a

 • v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5, t.j.:
 1. platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak.
 2. platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak.
 3. platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Pri obnovení vodičského preukazu orgán Policajného zboru vydá vodičský preukaz. 

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v nasledujúcich dvoch odsekoch nie je ustanovené inak.

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o obnovenie vodičského preukazu.

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie podľa odseku 2, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4 zákona o cestnej premávke.

Pri obnovení vodičského preukazu podľa odseku 1 orgán Policajného zboru uzná skupinu udeleného vodičského oprávnenia, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný a držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie. Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 94 ods. 1 (t.j. byť osobou, ktorá môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu) a postupovať rovnako ako žiadateľ o vydanie vodičského preukazu.

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný a držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí. 

Neplatnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz je neplatný, ak

a) uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3 t.j.:

 • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
 • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,

 
b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c) meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať, 
f) držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie, 
f) za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3 zákona o cestnej premávke.

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a) jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr, 
b) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
c) bol vydaný v rozpore so zákonom, 
d) sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia, 
e) vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1 zákona o cestnej premávke.

Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 9. 2. 2017

Lokalita

 • Slovensko