Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Vrátenie dane z iného členského štátu tuzemským platiteľom

Financie a hospodárstvo

Platitelia dane, ktorí uskutočnili nákupy tovarov alebo služieb v inom členskom štáte EÚ, môžu požiadať o vrátenie dane. Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka (t. j. obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace), suma nárokovanej DPH musí byť najmenej 50 eur (ekvivalent v národnej mene). Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri kalendárne mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 eur (ekvivalent v národnej mene).     

Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ dane podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane podanej elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Finančného riaditeľstva SR sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Finančnej správy v časti Daň z pridanej hodnoty...

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 28. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko