Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Dopravný úrad

Vnútrozemská plavba

Cestovanie a doprava

Plavebná bezpečnosť, vodné cesty, prístavy, technický dozor, štátny odborný dozor

Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu plní úlohy štátneho odborného dozoru nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiela požičovní malých plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, odbornou spôsobilosťou členov posádok plavidiel a obsluhy plavebných komôr, spôsobilosťou plavidiel, nad dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby a prepravou nebezpečných tovarov. Zodpovedá za aplikáciu Riečnych informačných služieb v rámci Slovenskej republiky, povoľuje činnosti a verejné podujatia na vodnej ceste, povoľuje státie plávajúcich zariadenína vodnej ceste.

Viac informácií nájdete na stránke Dopravného úradu alebo divízie vnútrozemskej plavby

Dátum poslednej zmeny: 11. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 18. 9. 2015

Lokalita

  • Slovensko