Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Víza

Občan a štát

Slovenská republika má s niektorými krajinami bezvízový styk, občania z niektorých krajín musia požiadať o vízum alebo povolenie k pobytu.

Víza

Druhy víz:
- schengenské vízum
- národné vízum

Schengenským vízom je:
■ jednotné vízum,
■ vízum s obmedzenou územnou platnosťou,
■ letiskové tranzitné vízum.

Národným vízom je povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky.

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní a ak ide      o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.

Konanie o udelení schengenského víza

Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom.

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR v zahraničí (ďalej len "zastupiteľský úrad") môže udeliť schengenské vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť schengenské vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra dáva stanovisko k udeleniu schengenského víza aj pre diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad iného štátu v rámci konzultácie podľa osobitného predpisu.

Ak sa žiadosti o udelenie schengenského víza vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva; namiesto rozhodnutia sa vydá vízová nálepka.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského víza.

Rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutie, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané, sa vydáva v štátnom jazyku; na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny sa vydá aj v jazyku určenom zastupiteľským úradom alebo policajným útvarom.

 Rodinnému príslušníkovi občana EÚ môže zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnuť len vtedy, ak (a) na základe predložených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi EÚ, alebo (b) predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie. Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže zrušiť alebo odvolať schengenské vízum. Rodinnému príslušníkovi občana EÚ možno zrušiť alebo odvolať schengenské vízum len z vyššie uvedeného dôvodu.

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané, nemá odkladný účinok. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, v čom vidí štátny príslušník tretej krajiny nesprávnosť rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie a písomnú dokumentáciu k odvolaniu podáva žiadateľ v štátnom jazyku.

Zastupiteľský úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupiteľský úrad o odvolaní nerozhodne, pošle ho do 5 dní od jeho doručenia ministerstvu zahraničných vecí, ktoré o odvolaní rozhodne. Písomné rozhodnutie o odvolaní sa žiadateľovi doručí spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania.

Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu predĺžiť platnosť schengenského víza.

Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným štátom a udeľovanie schengenských víz v zastúpení iného štátu upravuje osobitný predpis.

Rodinný príslušník občana EÚ je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť:
■ platný cestovný doklad,
■ doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie a
■ doklad o závislosti, ak sa vyžaduje.

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní.

Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť schengenské vízum štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa osobitného predpisu. Na konanie o udelení schengenského víza na hraničnom priechode sa primerane vzťahuje vyššie uvedené.

Konanie o udelení národného víza

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade.

K žiadosti o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:
■ platný cestovný doklad,
■ farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu,
■ doklad potvrdzujúci účel pobytu,
■ doklad o zdravotnom poistení a
■ ďalšie doklady potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Na požiadanie je štátny príslušník tretej krajiny povinný osobne sa dostaviť na pohovor.

Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný predložiť k žiadosti o udelenie národného víza platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah a doklad o závislosti, ak sa vyžaduje; ak nepredloží všetky doklady, žiadosť sa neprijme.

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť národného víza sa skončí spravidla najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného víza.

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza, ak je štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený alebo ak mu bol uložený trest vyhostenia.

POZVANIE

Pri podaní žiadosti o udelenie víza môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky požiadať o predloženie pozvania overeného príslušným oddelením cudzineckej polície Policajného zboru, potom môže pozývajúca osoba alebo ním splnomocnená podať žiadosť o overenie pozvania na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby alebo podľa sídla pozývajúcej právnickej osoby. Pozývajúca osoba podáva žiadosť na úradnom tlačive osobne alebo sa môže dať zastupovať splnomocnenou osobou podľa osobitného predpisu. O overenie pozvania môže požiadať štátny občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt, alebo ktorý  sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe osobitného predpisu; alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Pozvanie je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu na rozhodovanie v konaní o udelení schengenského víza. Pozvanie možno nahradiť dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.

Pozývajúca osoba je povinná k žiadosti o overenie pozvania predložiť doklad totožnosti spolu so všetkými náležitosťami ustanovenými v § 19 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“), inak policajný útvar žiadosť o overenie pozvania neprijme. Policajný útvar vydá pozývajúcej osobe v deň prijatia žiadosti o overenie pozvania potvrdenie o jej prijatí. K žiadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba priloží doklady nie staršie ako 90 dní, ktorými preukáže účel pozvania; matričný doklad, ktorým preukazuje účel pozvania môže byť starší ako 90 dní a schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny.

Účel pozvania pozývajúca osoba preukáže napríklad dokladom preukazujúcim:
- príbuzenský vzťah k pozývanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny,
- oprávnenie na podnikanie pozývajúcej osoby,
- obchodné alebo iné pracovné vzťahy s pozývaným štátnym príslušníkom tretej krajiny,
- organizovanie kultúrneho, športového alebo vedeckého podujatia,
- štúdium alebo inú formu vzdelávania,
- poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo
- účel pozvania iným hodnoverným spôsobom.

Ak pozývateľ nemôže preukázať príbuzenský vzťah k pozývanej osobe matričným dokladom alebo iným hodnoverným spôsobom, môže ho pozvať len na súkromnú cestu, ako priateľa. V prípade, ak osoba preukáže účel pobytu jedným z uvedených spôsobov, neznamená to, že policajný útvar nemôže vyžiadať od pozývajúcej osoby aj doklad, ktorým preukáže inú skutočnosť za účelom jednoznačnejšieho zdôvodnenia účelu cesty.

Schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny pozývajúca osoba preukáže potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke (ďalej len „banka“) na jej meno. Zostatok na účte vedenom v banke musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny sú presne určené v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z. z. č. 499/2011 o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky (ďalej len „vyhláška MV SR č. 499/2011“). Sumu tvoria finančné prostriedky spolu vo výške 56 eur, v ktorej sú zahrnuté náklady na ubytovanie (30 eur), raňajky (4 eurá), obed (7,50 eura), večeru (7,50 eura) a vreckové (7 eur).

Policajný útvar pozvanie neoverí, ak nedostane súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v prípade ak:
- je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou,
- je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený
  v pozvaní nezodpovedá  skutočnému účelu jeho cesty,
- je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom
  pobyte ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva a slobody
  iných a na vymedzených územiach aj prírodu,
- pozývajúca osoba pri podaní žiadosti o overenie pozvania uviedla nepravdivé,
  neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložila falošné alebo pozmenené doklady, alebo doklad inej osoby,
- je dôvodné podozrenie,  že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny uzavrie účelové manželstvo,
- je dôvodné podozrenie zo zneužitia pozvania,
- sa zistí, že priložené doklady k žiadosti o overenie pozvania nespĺňajú zákonom ustanovené podmienky,
- sa zistí, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa
  minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.

Každá žiadosť o overenie pozvania sa posudzuje individuálne podľa konkrétnych okolností. Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že policajný útvar o žiadosti o overenie pozvania rozhodne do 15 dní odo dňa jej podania. Na pozvanie overené policajným útvarom nie je právny nárok a na jeho rozhodovanie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky

■ udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode: 60 €,
■ predĺženie krátkodobého víza na území SR: 30 €,
■ žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania  33 €.

Praktická rada: Žiadať o predĺženie krátkodobého víza je možné len z dôvodu živelnej pohromy, humanitárneho dôvodu alebo z vážneho osobného dôvodu . Uvedený poplatok sa platí len v prípade žiadosti z osobného dôvodu.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.

 

Dátum poslednej zmeny: 16. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 16. 3. 2017

Lokalita

  • Slovensko