Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Vedenie štátneho systému evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení

Obrana a bezpečnosť

ÚJD SR podľa § 4 ods. 1 písm. k) atómového zákona vedie štátny systém evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení.

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. g) a n) atómového zákona, t. j. povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení a povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia, je povinný:

  • viesť o týchto materiáloch evidenčné záznamy v rozsahu požadovanom osobitnými predpismi a prevádzkové záznamy, predkladať ÚJD SR správy o zmene inventára,
  • poskytovať ÚJD SR kópie dokumentácií, ktoré sú požadované podľa osobitných predpisov,
  • ustanoviť zodpovedného zamestnanca na vedenie evidenčných a prevádzkových záznamov o kontrole jadrových materiálov a jeho meno, priezvisko a ďalšie kontaktné údaje ohlásiť ÚJD SR a Európskej komisii,
  • informovať ÚJD SR a Európsku komisiu o neplnení povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 20. 6. 2016