Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úžitkové vzory

Podnikanie

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových, priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. Riešenia sa môžu týkať akejkoľvek oblasti techniky.

Úžitkový vzor je forma právnej ochrany nových, priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti. Riešenia sa môžu týkať akejkoľvek oblasti techniky.

Za technické riešenia sa nepovažujú

  • objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
  • estetické výtvory,
  • plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
  • programy počítačov,
  • len uvedenie informácií.

Z ochrany úžitkovým vzorom sú vylúčené riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, odrody rastlín a plemená zvierat, v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat, chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat, diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom alebo zvieracom tele, technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý, spôsoby výroby chemických látok, spôsoby výroby farmaceutických látok, medicínske použitie látok a zmesí látok a riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné, manažérske, dozorné, prognostické alebo iné netechnické účely.

Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ju možno predĺžiť dvakrát o tri roky. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je teda 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

Patent alebo úžitkový vzor?

Ochrana úžitkovým vzorom je ideálna pre predmety s kratšou technickou životnosťou. Čo sa týka účinkov ochrany, medzi úžitkovým vzorom a patentom nie je žiadny rozdiel. Konanie o prihláške úžitkového vzoru je jednoduchšie a v dôsledku toho aj kratšie.

Patentom aj úžitkovým vzorom sa chránia technické riešenia a záleží na prihlasovateľovi, pre ktorú formu ochrany sa rozhodne. Niektoré predmety, ktoré je možno chrániť patentom, však sú z ochrany úžitkovým vzorom vylúčené (napr. spôsoby výroby chemických látok, spôsoby výroby farmaceutických látok, medicínske použitie látok a zmesí látok). To isté platí pre prihlasovanie do zahraničia.

Ochrana v zahraničí

Pred prihlásením úžitkového vzoru do zahraničia sa odporúča zistiť si, či štát, v ktorom má byť riešenie chránené, poskytuje aj ochranu úžitkovým vzorom (ochranu úžitkovým vzorom neposkytujú všetky štáty).

Úžitkový vzor je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej prihlášky úžitkového vzoru alebo medzinárodnej prihlášky (prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci).

Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra možno podať poštou (na adresu úradu v Banskej Bystrici), osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Podrobné informácie o úžitkových vzoroch nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Súvisiace právne predpisy

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 5. 2. 2014

Lokalita

  • Slovensko