Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Úrazové dávky pre prípad smrti

Rodina a vzťahy

V prípade, že fyzická osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú pozostalí nárok na finančné odškodnenie v podobe úrazových dávok. Úrazovými dávkami pre prípad smrti sú pozostalostná úrazová renta a jednorázové odškodnenie. Pozostalí môžu požiadať aj o náhradu nákladov spojenú s pohrebom.

Pozostalostná úrazová renta

Pozostalostná je pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým bol poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, povinný poskytovať výživu na základe rozhodnutia súdu

Podmienky nároku na pozostalostnú úrazovú rentu

Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať táto vyživovacia povinnosť .

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie. To znamená, že nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nemá manžel alebo manželka zomretého a nezaopatrené deti. Títo majú nárok na jednorazové odškodnenie.

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

Jednorazové odškodnenie

Jednorazové odškodnenie je finančná dávka slúžiaca na prekonanie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená strátou príjmu poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Nárok na jej poskytnutie majú manžel alebo manželka a a nezaopatrené dieťa poškodeného (aj keď nežilo s poškodeným v spoločnej domácnosti) na základe žiadosti o túto dávku v pobočke Sociálnej poisťovne.

Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, najviac 46 485,40 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu. Nezaopatrené dieťa poškodeného a osoba, ktorá žila s poškodeným v spoločnej domácnosti majú nárok na náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a na náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Za náklady spojené s pohrebom sa podľa tohto zákona považujú najmä

  • náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
  • náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
  • cintorínske poplatky,
  • náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
  • náklady na úpravu hrobu.

Suma náhrady uvedených nákladov je najviac 2 324, 40 eura. 

Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu

  • jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie, najviac v sume 99, 60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa, a
  • cestovných výdavkov vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Dátum poslednej zmeny: 5. 8. 2014
Dátum zverejnenia: 5. 8. 2014

Lokalita

  • Slovensko