Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Financie a hospodárstvo

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je, spolu s Regulačnou radou, orgánom štátnej správy cenovej regulácie v sieťových odvetviach.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada. Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môže zriaďovať pracoviská mimo svojho sídla.

Pôsobnosť úradu je vymedzená v § 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) nasledovne.

Úrad:

 • vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
 • vykonáva
  - cenovú reguláciu podľa zákona,
  - vecnú reguláciu podľa zákona,
  - mimoriadnu reguláciu podľa zákona,
  - reguláciu kvality podľa zákona,
  - kontrolu dodržiavania tohto zákona,
  - všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, podľa § 40, osobitných predpisov
    (napr. zákona č. 657/2004 Z. z. a 251/2012 Z. z.), všeobecne záväzných právnych predpisov, vydaných na
    vykonanie osobitných predpisov a právoplatných rozhodnutí úradu osobami, ktoré vykonávajú regulované
    činnosti podľa zákona,
  - dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa zákona,
  - dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa zákona,

 • rozhoduje
  - vo veciach podľa § 11 až 17 zákona,
  - o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa zákona,
  - o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone a v
    osobitných predpisoch,
  - o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť na
    garantovanie skutočnej dostupnosti pridelenej kapacity, udržiavanie alebo zvyšovanie kapacít spojovacích
    vedení prostredníctvom investícií do sústav, najmä do nových spojovacích vedení,

 • posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa tohto zákona a podľa zákona č. 251/2012 Z. z.,
 • ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
 • spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov, prostredníctvom výmeny informácií na účel
  - podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu
    s plynom, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 a Nariadenia Európskeho
    parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 a o tejto spolupráci informuje Európsku komisiu a ostatné členské
    štáty,
  - podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí na
    regionálnej úrovni, vrátane cezhraničných otázok,
  - vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných
    sietí mali na regionálnej úrovni jeden alebo viaceré integrované systémy, ktoré pokrývajú dva alebo
    viaceré integrované systémy, na účely prideľovania kapacity a kontroly bezpečnosti sústavy a siete,
  - prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných sietí
    umožnia
 • vzájomnú výmenu plynu,
 • prideľovanie cezhraničnej kapacity,
 • spolupracovať pri rozvoji pravidiel riadenia preťaženia sústavy a siete,
  - sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou,
 • uzatvára dohody s regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu,
 • spolupracuje s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • vydáva ročnú správu o činnosti úradu,
 • organizuje výberové konanie, podľa zákona č. 251/2012 Z. z., na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženie spotreby elektriny a dodávateľa, ktorý zabezpečuje prípravu výstavby a výstavbu nových elektroenergetických zariadení, na ktoré sa poskytujú ekonomické stimuly,
 • rieši alternatívne spory podľa § 37 a spory podľa § 38 zákona,
 • vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu, na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie,
 • sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberateľov elektriny, koncových odberateľov plynu a koncových odberateľov tepla,
 • vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovkoncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise.

Úrad ďalej:

 • určuje
  - kritéria pre výber dodávateľa poslednej inštancie,
  - individuálne sadzby taríf, súvisiacich so systémovými službami a úhradou osobitných nákladov podľa
    zákona,
 • vyhodnocuje
  - evidenciu podľa  § 16 zákona č. 251/2012 Z. z. vedenú regulovaným subjektom,
  - štandardy kvality,
 • sleduje
  - technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z územia
    tretích štátov,
  - vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,
  - trh s elektrinou a trh s plynom,
  - uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a na
    riešenie preťaženia sústavy a siete, vyhodnocuje tieto opatrenia a ukladá nové opatrenia na riešenie
    týchto stavov,
  - stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,
 • predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre správu o činnosti úradu,
 • plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov a poskytuje orgánom Európskej únie informácie o regulovaných činnostiach,

 • uverejňuje na svojom webovom sídle
  - regulačnú politiku,
  - právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,
  - správu o činnosti úradu,
  - zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,
  - zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností,
  - zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona,
  - výsledky sledovaní podľa § 10 písmena c) zákona,
  - vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,
  - výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu rozvoja siete,
  - kritériá na výber dodávateľa poslednej inštancie,
  - odporúčania v záujme ochrany odberateľa,
  - štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové sídla,
  - informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, platných právnych predpisoch a dostupných prostriedkoch na urovnávanie sporov,
 • prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ochrane zraniteľných odberateľov a odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby v súlade s koncepciou podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona,
 • posudzuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky analýzu o zavedení inteligentných meracích systémov,
 • informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a agentúru o porušení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom,
 • vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou,
 • posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu do zásobníka na vymedzenom území pri zohľadnení,
  - skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území, a potrebe nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávok plynu na zabezpečenie hospodárskej súťaže na trhu s plynom,
  - predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území a ďalších nástrojov na zabezpečenie flexibility dodávok plynu,
  - počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území a využívajú uskladňovaciu kapacitu ponúkanú prevádzkovateľmi zásobníkov s disponibilitou dodávok plynu do siete na vymedzenom území.

 

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2018
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2017

Lokalita

 • Slovensko