Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Financie a hospodárstvo

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

Zriadenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Regulačný úrad“, používa oficiálnu skratku „RÚ“) je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.

Pôsobnosť regulačného úradu

Regulačný úrad
 1. je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb,
 2. spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
 3. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.
Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.

Podľa zákona orgánmi štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb sú:

 

Regulačný úrad ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií:

 • vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
 • zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, pričom podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väčšej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii,
 • spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,
 • chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
 • plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa,
 • vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,
 • vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • určuje administratívne úhrady,
 • vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov,
 • poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,
 • plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,
 • vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom,
 • ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
 • uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s:
 1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,
 2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
 3. koordináciou výstavby,
 4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a
 5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách, vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.

Regulačný úrad ukladá administratívne úhrady 

 • podnikom poskytujúcim siete alebo služby na základe všeobecného povolenia, 
 • za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo 
 • za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. 

Výška administratívnych úhrad a poplatkov podľa osobitného predpisu nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií. Regulačný úrad určuje úhrady jednotlivým podnikom tak, aby minimalizoval dodatočné administratívne náklady. Úhrady vyberá regulačný úrad a sú príjmom štátneho rozpočtu.

Regulačný úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Regulačný úrad v oblasti poštových služieb vykonáva:

 • štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku, 
 • štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku, 
 • spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, 
 • funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu,
 • alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,
 • štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb,
 • ďalšie činnosti podľa zákona.

Na čele úradu je predseda, v súčasnosti ním je Ing. Ivan Marták, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. 

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, v súčasnosti ním je Ing. Ján Fľak, PhD., ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2022
Dátum zverejnenia: 20. 1. 2016

Lokalita

 • Slovensko