Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

UNESCO na Slovensku

Kultúra

Medzinárodný charakter problematiky ochrany kultúrneho dedičstva podčiarkujú mnohé snahy o jeho záchranu.

Medzinárodný charakter problematiky ochrany kultúrneho dedičstva podčiarkujú mnohé snahy o jeho záchranu. Vyvrcholením tohto spoločného úsilia pri vytváraní ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva bolo prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SK PDF, 52 kB; EN PDF 88 kB) na generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý Slovenská republika ratifikovala 15. 11. 1990.

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u medzinárodnej komunity ako celku.

Každý štát, ktorý Dohovor prijal, môže navrhnúť do Zoznamu svetového dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú právnu ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachovania.

K 31.1.2017 Dohovor a z neho vyplývajúce záväzky prijalo 193 štátov sveta. V Zozname svetového dedičstva UNESCO je k 12. 7. 2017 zapísaných 1073 lokalít, o ktorých Výbor svetového dedičstva rozhodol, že majú jedinečnú svetovú hodnotu. Z toho je 832 kultúrnych, 206 prírodných a 35 zmiešaných lokalít v 167 štátoch sveta ...>>

Na 41. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 12. 7. 2017 v Krakove (Poľsku), bolo zapísaných 21 nových lokalít svetového dedičstva, z toho 18 kultúrnych a 3 prírodné. Súčasne Výbor schválil 5 modifikácií hraníc lokalít svetového dedičstva.

Svetové dedičstvo na Slovensku

V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality s kultúrnym dedičstvom:
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. Každá z nich predstavuje iný výnimočný typ kultúrneho dedičstva. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Spolu s Jaskyňami Aggtelekského krasu a Slovenského krasu tvoriacimi našu spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000) a Karpatskými bukovými pralesmi a starými bukovými lesmi Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis 2007, rozšírenie v r. 2011), ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo, má dnes Slovensko na Zozname svetového dedičstva 7 lokalít.

Kultúrne

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
Historické jadro mesta Bardejov
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes

Prírodné

Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu
Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka

Viac informácií...

Dátum poslednej zmeny: 3. 4. 2023
Dátum zverejnenia: 20. 11. 2017